header2

 פרק ז

                                                              

הלכה א נושאי האגדות  
  בית דין והרשות אגדה
  מיתה סתם אגדה

                                         

   

הלכה ב נושאי האגדות  
  מיתה בשריפה                             אגדה א
  ניטלו דיני ממונות                       אגדה
  רבי שמעון בן יוחי מברך עצמו     אגדה
  מיתה בשריפה                             אגדה ב
  אכלו מחוץ לסוכה                       אגדה

 

 

 

הלכה ג

נושאי האגדות  
מיתה בחרב                                           אגדה

 

 

 

הלכה ז

נושאי האגדות  
החוטא והנענש         אגדה

                                         

 

הלכה ח נושאי האגדות  

לקרוע על קללת שם האלוהים            

                                                              

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

אגדה ד

                                                

הלכה ט נושאי האגדות  
בין המגדף לבין העובד עבודה זרה

אגדה


                                                   

הלכה יב נושאי האגדות  
  המסית                                

אגדה א

אגדה ב

                       

הלכה יג נושאי האגדות  
  רוב נשים כשפניות אגדה
 

חכמים, כשפים ואחיזת עיניים                

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

אגדה ד

אגדה ה

  שלוש מאות פרשיות בפרשת מכשפה     אגדה