header2

פרק ה                                                      

     

הלכה א נושאי האגדות  
 

וחקרת ודרשת היטב            

אגדה א

אגדה ב

  עולם חסד ייבנה                     אגדה
  המקושש על מה נתחייב         אגדה

                                                              

הלכה ב נושאי האגדות  
 

צדק צדק תרדוף        

אגדה

 

הלכה ג נושאי האגדות  
 

דיוק במתן עדות        

אגדה א

אגדה ב