header2

פרק ד
 

הלכה א

נושאי האגדות
חקירת עדים בדיני ממונות

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

המטהר את השרץ ומטמאו ק' פעמים אגדה

          

          

הלכה ב

נושאי האגדות
אילו נתנה התורה חתוכה אגדה

                       

          

הלכה ג נושאי האגדות  
  דיני נפשות מחזירין לזכות

אגדה א

אגדה ב

              

          

הלכה ז נושאי האגדות  
  דיני נפשות מתחילין מן הצד

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

                  

          

הלכה ה נושאי האגדות  
  הוי זנב לאריות אגדה

 

        

הלכה ט נושאי האגדות  
  כיצד מאומד אגדה
אדם נברא יחידי אגדה
אין אדם דומה לחברו

אגדה א

אגדה ב

השוני בצומח אגדה
אדם נברא בערב שבת אגדה
שמא תאמרו מה לנו ולצרה אגדה