header2

פרק ג

 

הלכה ב נושאי האגדות  
  בעל הדין ומקום המשפט

אגדה א

אגדה ב

 

 

הלכה ה

נושאי האגדות
שבח על מסירת שמועה אגדה

מלכות אונסת

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

גויים אינם מצווים על קידוש השם אגדה
מלכות אונסת (המשך)

אגדה ד

אגדה ה

אגדה ו

אני פי מלך שמור אגדה

 

הלכה ו נושאי האגדות
  רב שימש את דודו אגדה
דיין וקרוב משפחה לשעבר אגדה

 

הלכה ח נושאי האגדות
  דרכו של רב הונא כדיין

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

המכמין עֵדָיו מאחורי הגדר אגדה

 

הלכה ט נושאי האגדות
 

המלצה שלא במקומה

מתן עדות שלא בנוכחות בעל הדין

איסור הוצאת ספרים מארץ ישראל

המשך מתן עדות שלא בנוכחות בעל הדין

אגדה

אגדה א

אגדה

אגדה ב

 

הלכה יב נושאי האגדות
  הבאת ראיות לאחר גמר הדין

אגדה א

אגדה ב