header2

ליפרע

מילולית, להעניש, לגמול לעושה רע; בספרות חז"ל מופיעה המילה להיפרע במשפט 'מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע...'. המשפט מבטא אזהרה מפני עונש צפוי.