header2

שיחת רבן יוחנן בן זכאי עם ההגמון – אגדה ג

פ"א ה"ו דף יט ע"ג – ע"ד, עמ' 1273 – 1274

מקור תרגום
1   שאל אנטיגנס הגמון לרבן יוחנן בן זכאי. שאל אנטיגנס הגמון לרבן יוחנן בן זכאי.

2   משה רבכם או גנב היה או לא היה בקי בחשבון.

משה רבכם או גנב היה או לא היה בקי בחשבון.
3   דכת' "בקע לגולגולת". שכתוב "בקע לגולגולת".

4   אין תעביד קינטרא מאה ליטרין חד מן אישתא גנב.

אם תעשה (תחשב) קינטרא (כ)מאה ליטרין גנב שישית.
5   ואין תעבדיניה שיתין ליטרין פלגא גנב. ואם תעשה (תחשב) (כ)שישים ליטרין גנב חצי.
6   אמ' ליה. אמר לו.
7   משה רבן גיזבר נאמן ובקי בחשבון היה. משה רבנו גיזבר נאמן ובקי בחשבון היה.
8   אמ' ליה. אמר לו.

9   והכת' "ונחושת (הנחושת) התנופה עשרים ככר".

והרי כתוב "ונחושת (הנחושת) התנופה עשרים ככר".

10 והיידא לון סלקין תשעין ושית ליטרין ואית עביד ליה פרוטרוט.

היה להם לחשב תשעים ושישה ליטרין ונעשה בפרוטרוט, במדוייק[1]
11 אמ' ליה. אמר לו.
12 משום דלא סליק קינטירא. משום שלא חישב קינטירא.
13 ואין תימר דסלק קינטירא פלגא גנב. ואם תאמר שחישב קינטרא גנב חצי.
14 אמ' ליה. אמר לו.

15 והכת' "ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים".

והרי כתוב "ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים".

16 והיידא לון סלקין שבעין וחד ליטרין ואת עביד (פ) ליה פרוטרוט.

היה לו לחשב שבעים ואחד ליטרין ונעשה בפרוטרוט, במדוייק
17 אמ' ליה. אמר לו.
18 משום (ל) דלא סליק קינטירא פלגא גנב. משום שלא חישב קינטירא גנב חצי.
19 אמ' ליה. אמר לו.

20 והכת' "והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרים וחמשה שקל' "המנה יהיה לכם".

והרי כתוב "והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרים וחמשה שקל' "המנה יהיה לכם".
21 ככרו שלהקב'ה כפול היה. ככרו של הקב'ה כפול היה.
22 אמ' ליה. אמר לו.
23 +<משה רבכם 20> גיזבר נאמן ובקי בחשבון היה. משה רבכם גיזבר נאמן ובקי בחשבון היה.

עדי נוסח

גינצברג, שרידי הירושלמי עמ' 256 – 257

מקבילות

בבלי, בכורות ה ע"א

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות לח ד"ה וכסף פקודי

מקצת עדי נוסח עקיפים

רבינו חננאל, בבלי סנהדרין יח ע"א

סוגה

סיפור דרשני היסטורי

עיון קצר באגדה

בסיפור מובא ויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי ובן הגמון נוכרי בדבר דמותו של משה רבנו כפי שמצטיירת בהתנהלותו במיסוי.

הסיפור כולו מבוסס על דיאלוג:

שאלת ההגמון (שורות 1 – 5)

שאלתו הראשונה של ההגמון בנויה ממשפט מכליל על דמותו של משה רבנו וניסיון לבססו על פי פסוק מהתורה. השאלה, אם משה 'רבכם' היה גנב או שלא היה בקיא בחשבון, מתריסה[2], שכן מציגה שתי אפשרויות מעליבות ופוגעות. בהמשך (שורות 3 – 5) קובע ההגמון כי משה היה גנב, ואת טענתו מבסס על המקור המקראי 'בקע לגולגלת' ו'מוכיח' את הגניבה על פי חישוב ערך המטבעות בתקופתו (שורות 5 -8)[3].

תשובת רבן יוחנן בן זכאי (שורות 6 – 10)

התשובה בנויה באותה התבנית, משפט מכליל וביסוס על פי פסוק מהתורה. משה רבנו לא היה גנב אלא גזבר נאמן ובקיא בחשבון. בהמשך מוסברת דרך הגבייה על פי כללי החישוב במטבעות בתקופתו (13 -14) תוך הדגשה כי החשבון מדוייק, בפרוטרוט.

תגובת ההגמון לתשובת רבן יוחנן בן זכאי (שורות 11 – 13)

לדבריו, החשבון לא נעשה כראוי כי לא חישב קינטירא, אילו חישב קינטירא, היה מתברר כי גנב חצי.

תשובתו השנייה של רבן יוחנן בן זכאי (שורות 14 – 16)

רבן יוחנן בן זכאי משיב תוך התבססות על פסוק אחר (שורה 15) וחוזר שוב על הקביעה כי משה רבנו דייק בחישוב.

תגובת ההגמון (שורות 17 – 18)

ההגמון אינו משיב בחישוב חדש אלא חוזר על דבריו הקודמים.

תשובתו השלישית של רבן יוחנן בן זכאי (שורות 19 – 21)

רבן יוחנן בן זכאי מתבסס על מקור מקראי אחר (שורה 20) אותו אין הוא מסביר על פי חישוב ערך המטבעות בתקופתו, אלא קובע ש'כיכרו של הקב"ה כפול היה'[4].

הסכמת ההגמון – סיום הדיאלוג (שורות 22 – 23)

ההגמון מקבל את טענת בן שיחו וחוזר על דבריו 'גיזבר נאמן ובקי בחשבון היה'[5].

אפשר כי השיחה בין ההגמון לבין רבן יוחנן בן זכאי היתה ולו אף קצרה ובאופן שטחי[6]; ואפשר שהייתה פיקטיבית במטרה להרגיע את האוכלוסייה שהמנהיגות עושה מלאכתם נאמנה. ייתכן כי הצגת ההסברים השונים להבנת דרכי המיסוי בזמנו של משה רבנו ולהצדקתם הלמו גם את זמן הסיפור.


[1] במדוייק בפרוטות קטנות (ערוך השלם ו', ערך 'פרט', עמ' 421; סוקולוף, ערך 'פרוטרוט', עמ' 445.

[2] יש מקום לשער כי ההתרסה כנגד משה רבנו מופנית גם כלפי מנהיגי העם באותה עת, כיוון שהולכים בדרכיו.

[3] בדבר פירוט החשבון ראו פרשנים על אתר.

[4] המעבר מפסוקי המקרא בספר שמות לפסוק בספר יחזקאל מלמד על זוית חדשה בניסיונו של רבן יוחנן בן זכאי לאשש את דבריו. ראו תוספות לבכורות ה ע"א ד"ה עשרים; פרשני הפסוק במקרא מנסים להסביר את הדברים. וצע"ג.

[5]  יש המפרשים כי שורה 23 היא דברי רבן יוחנן בן זכאי, וכי שתיקתו של ההגמון מלמדת על קבלת דבריו. אולם מתבנית הסיפור נראה אלו דברי ההגמון.

[6] לדעת הר יש מקום להניח שהפגישות התקיימו במציאות (הר, הדיאלוגים בין חכמים לגדולי רומי, עמ' 273 – 275).