header2

שיחת רבן יוחנן בן זכאי עם ההגמון  (המשך) – אגדה ב

פ"א ה"ו דף יט ע"ג – ע"ד עמ' 1273

מקור תרגום
1   "ומשה על גביהן". "ומשה על גביהן".
2   דבר תקנה עשה משה . דבר תקנה עשה משה .

3   בשעה שאמ' לו הקב'ה "פקוד (ב1) כל בכור זכר בבני ישר'" אמ'.

בשעה שאמר לו הקב'ה "פקוד כל בכור זכר בבני ישראל " אמר.

4   אי-זה מקבל עליו ליתן חמשת שקלים לגולגולת.

אי-זה מקבל עליו ליתן חמשת שקלים לגולגולת.
5   מה עשה. מה עשה.
6   נטל כ'ב אלף פיטקין וכתב עליהן בן לוי. נטל כ'ב אלף פתקים[1] וכתב עליהן בן לוי.
7   ורע'ג וכתב עליהן חמשת שקלים. ורע'ג וכתב עליהן חמשת שקלים.
8   והטילן לקלפי. והטילן לקלפי.
9   אמ' להן. אמר להם.
10 בואו וטלו פיטקיכם . בואו וטלו פתקיכם .
11 כל מי שעלה בידו בן לוי היה או' לו. כל מי שעלה בידו בן לוי היה אומר לו.
12 כבר פדאך בן לוי. כבר פדאך בן לוי.

1        וכל מי שהיה עולה בידו חמשת שקלים היה או' לו.

וכל מי שהיה עולה בידו חמשת שקלים היה אומר לו.
14 מה אעשה לך מן השמים הוא. מה אעשה לך מן השמים הוא.
15 ר' יהודה ור' נחמיה מתיב תנייא לחברייא. רבי יהודה ורבי נחמיהמציג סתירה ממקור תנאי לחברו.
16 אילו כתבתני לוי סילקת. אילו כתבתני לוי (הייתי) עולה בגורל[2].
17 אלא כך עשה. אלא כך עשה.

18 נטל כ'ב אלף + פיטקין וכתב לוי  ורע'ג וכתב עליהן {[לוי ומאתים ושבעים ושלשה כתבעליהן1]}  חמשת שקלים והטילן לקלפי.

נטל כ'ב אלף פתקים וכתב לוי  ורע'ג וכתב עליהן חמשת שקלים והטילן לקלפי.
19 אמ' להן. אמר להם.
20 בואו וטלו פיטקיכם. בואו וטלו פתקיכם.
21 כל מי שעלה בידו לוי אמ' לו. כל מי שעלה בידו לוי אמר לו.
22 כבר פדאך בן לוי. כבר פדאך בן לוי.

23 וכל שעלה בידו (לוי או' לו. כבר פדאך בן לוי) חמשת שקלים היה או' לו.

וכל שעלה בידו חמשת שקלים היה אומר לו.
24 מה אעשה ומן השמים הוא. מה אעשה ומן השמים הוא.
25 מתיב תנייא לחברייא. מציג סתירה ממקור תנאי לחברו.
26 הגע עצמך שעלו כולם לוי. הגע עצמך שעלו כולם לוי.
27 אמ' לו. אמר לו.
29 מעשה נס היה ומסורגין עלו. מעשה נס היה ובדילוגים[3]  עלו.
30 אמ' ר' שמואל. אמר רבי שמואל.
31 על דעת' דתנייא אחורייא מעשה ניסין. על דעתו של המקור התנאי האחרון מעשה ניסים.
32 על דעת' דתנייא קדמייא אינו מעשה ניסין. על דעתו של המקור התנאי הקודם אינו מעשה ניסים.
33 אמ' ליה. אמר לו.
34 כולהון מעשה ניסין היו ומסורגין עלו. כולם מעשה ניסים היו ובדילוגים עלו.

35 אנטונינוס הגמון שאל את רבן יוחנן בן זכאי.

אנטונינוס הגמון שאל את רבן יוחנן בן זכאי.
36 בכלל חסירין ובפרט יתירין. בכלל חסרים ובפרט יתרים.
37 אמ' ליה. אמר לו.

38 אותן שלש מאות יתירין בכורי כהונה היו ואין קודש מוציא קודש.

אותם שלש מאות יתרים בכורי כהונה היו ואין קודש מוציא קודש.

39 כיוצא בו "ויאמר י'י אל משה אספה לי שבעים איש מזקני יש'".

כיוצא בו "ויאמר י'י אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ".
40 אמ' משה. אמר משה.
41 אם אטול ו' מכל שבט הרי ע'ב. אם אטול ו' מכל שבט הרי ע'ב.

42 י' מו' וב' מה' אי-זה שבט מקבל עליו להיות פגום.

י' מו' וב' מה' אי-זה שבט מקבל עליו להיות פגום.
43 מה עשה. מה עשה.
44 נטל [שבעים] פיטקין וכתב עליהן זקן וב' חלק והטילן לקלפי. נטל שבעים פיטקין וכתב עליהן זקן וב' חלק והטילן לקלפי.
45 אמ' להן. אמר להם.
46 בואו וטלו פיטקיכם. בואו וטלו פתקיכם.
47 כל שעלה בידו (פיטקיכם) זקן היה או' לו. כל שעלה בידו זקן היה אומר לו.
48 מינוך מן השמים . מינוך מן השמים .
49 וכל מי שעלה בידו חלק היה או' לו. וכל מי שעלה בידו חלק היה אומר לו.
50 ומה אעשה ומן השמים הוא. ומה אעשה ומן השמים הוא.
51 ר' יודה ור' נחמיה מתיב תנייא לחברייא. רבי יודה ורבי נחמיה מציג סתירה ממקור תנאי לחברו.
52 אילו כתבתני זקן סלקת. אילו כתבתני זקן (הייתי) עולה בגורל.
53 אלא כך עשה. אלא כך עשה.

54 נטל ע'ב פיטקין וכתב עליהן זקן ושנים חלקין והטילן לקלפי.

נטל ע'ב פתקים וכתב עליהן זקן ושנים חלקים והטילן לקלפי.
55 אמ' להן. אמר להן.
56 בואו וטלו פיטקיכם. בואו וטלו פתקיכם.
57 מי שעלה בידו זקן אמ' לו. מי שעלה בידו זקן אמר לו.
58 כבר מינוך מן השמים. כבר מינוך מן השמים.
59 ומי שעלה בידו חלק היה או' לו. ומי שעלה בידו חלק היה אומר לו.
60 ומה אעשה ומן השמים הוא. ומה אעשה ומן השמים הוא.
61 מתיב תנייא לחברייא. מציג סתירה ממקור תנאי לחברו
62 הגע עצמך שעלו כולם זקן. הגע עצמך שעלו כולם זקן.
63 אמ' ליה. אמר לו.
64 מעשה <יט, ד> ניסין היה ומסורגין עלו. מעשה ניסים היה ובדילוגים עלו.
65 אמ' ר' שמואל. אמר ר' שמואל.
66 קשיתיה קומי ר' אבהו. הקשו לפני רבי אבהו.
67 על דעת' דתנייא אחרייא מעשה ניסים. על דעתו דל המקור האחרון מעשה ניסים.

68 על דעת' דתנייא קדמייא אינו מעשה ניסים.

על דעתו של המקור התנאי הקודם אינו מעשה ניסים.
69 אמ' ליה. אמר לו.
70 מעשה ניסין היו ומסורגין עלו. מעשה ניסים היו ובדילוגים עלו.

עדי נוסח

גינצברג, שרידי הירושלמי עמ' 257

מקבילות[4]

בבלי, סנהדרין יז ע"א

ספרי במדבר פיסקא צה

ספרי זוטא י"א כ"ו

במדבר רבה פ"ד סימן י'

במדבר רבה פט"ו סימן י"ט

תנחומא, במדבר סימן כ"א                  

תנחומא בהעלותך, סימן י"ב 

מדרש ילמדנו (מאן) בהעלותך מ"ו ע"א

פסיקתא זוטרתא, במדבר, בהעלותך ק"ב ע"ב

מקצת עדי נוסח עקיפים

הערוך לרבי נתן מרומי כרך ו', ערך 'פתק', עמ' 466  -467 

רבינו חננאל לבבלי, סנהדרין יח ע"א

סוגה

סיפור דרשני

עיון קצר באגדה

באגדה שני סיפורים דרשניים מקבילים המרחיבים שני אירועים שסופרו בתורה בקצרה ללא פירוט. האחד, כיצד מילא משה רבנו את צו האל לפקוד את הבכורים בעם ישראל ולפדות בחמישה שקלים את אלו שיש לפדותם[5], והשני, כיצד נבחרו שבעים הזקנים על ידי משה[6]. בין שני הסיפורים מפריד סיפור אירוע קצר, ובו דו שיח בין אנטוניוס ורבן יוחנן בן זכאי.

סיפור א' – מדרש על אודות מפקד הבכורים ותשלום כסף הפדיון (שורות 1 – 33)

על פי הכתוב בתורה, ציוה משה לפקוד את הבכורים בעם על מנת שלויים יחליפו אותם בשירות בקודש. כיוון שמספר הבכורים עולה על הלויים יש לפדות בחמישה שקלים את אלו שלא ישרתו בקודש. על פי האגדה, משה חשש שמא לא יצליח לבצע את המשימה[7], לכן לא הפעיל את סמכותו ולא קבע מי ישלם את כסף הפדיון, אלא הטיל גורל שעל פיו ייקבע מי ישלם את כסף הפדיון.

על דרך ביצוע ההגרלה מובאות שתי דיעות, האחת אנונימית (שורות 6 – 14), והשנייה בשם רבי יהודה או רבי נחמיה[8]. אחד מהדוברים מביע חשש לתקלה על פי הדרך המוצעת[9], אך חברו טוען כי לא קרתה תקלה משום שבנס עלו הפתקים במסורגין.

למעשה, גם בדרך הראשונה של ביצוע ההגרלה  יכולה להתעורר תקלה[10], ולכן מובהר[11] בתוספת האמוראית לסיפור (שורות 29 – 33) כי בשתי הדרכים המוצעות נעשה נס, והפתקים עלו מסורגין.

סיפור ב' – שיחה בין אנטונינוס[12] ורבן יוחנן בן זכאי (שורות 34 – 37)

הסיפור קצר וכולל שאלה מתריסה של אנטונינוס הגמון ותשובה של רבן יוחנן בן זכאי[13].

השאלה מתייחסת לחוסר זהות במספר הלווים לפי שני מקורות בתורה[14], אך בפועל יש לה השלכה גם על הנאמר בסיפור הקודם.

תשובת רבן יוחנן בן זכאי מבהירה כי ההפרש עליו מצביע השואל אינו מלמד על קיומה של סתירה בכתוב אלא מבטא את המתרחש במציאות.  מבין עשרים ושניים אלף בני לוי, שלוש מאות הם בכורים, ומאחר ש'אין קודש מוציא קודש', היינו בכור לוי לא יכול להקדיש עצמו במקום בכור ישראל, הרי שהמספר הראשון אמור רק בלויים המקדישים עצמם במקום בכורות ישראל[15]

התשובה נשענת כנראה על ההנחה, שהאמור בספר במדבר מוכר: הלויים הוקדשו לעבודת האל במקום בכורות ישראל[16], אולם מאחר שבישראל מאתים שבעים ושלושה בכורים[17] הם נדרשים לפדות עצמם, שכן בכורות הלויים אינם יכולים לפדותם[18].

סיפור ג' – מדרש על אודות בחירת שבעים הזקנים (שורות 38 – 68)

כאמור לעיל, הסיפור מקביל לסיפור א', אלא שעוסק בבחירת הזקנים שיסייעו למשה, לכן המספרים השתנו. ההקבלה היא במבנה, בלשון, בניסוח ובחכמים הנזכרים.

ראוי לציין כי בשני הסיפורים אלמלא הנס היתה ההגרלה נכשלת. הנס אינו אלא ההשגחה, התערבות האל, כפי שניתן לראות באמירה 'ומה אעשה ומן השמיים הוא'. ייתכן שבכך ניתן בעקיפין מסר השולל פתרון בעיות באמצעות הגרלה, שהרי ללא התערבות האל במעשה לא היה פיתרון.[1] ערוך השלם ו', ערך 'פתק', עמ' 466 – 467. (יש בערך התייחסות לחילופי האותיות ט' ו-ת'); סוקולוף, ערך 'פיתק' 'פיטק' עמ' 430.

[2]  ערוך השלם ו', ערך 'סלק', עמ' 62; סוקולוף, ערך 'סלק' עמ' 380.

[3] ערוך השלם ו', ערך 'סרג', עמ' 129 -130.

[4] בכל המקבילות מובאים רק חלקים מהאגדה.

[5] במדבר ג' י"ב – נ"א.

[6] במדבר י"א  ט"ז – כ"ה.

[7] החשש ניכר באומרו: 'אי-זה מקבל עליו ליתן חמשת שקלים לגולגולת'. לא ברור מהו החשש, האם לא יימצאו מתנדבים או שמא לא יצליח לכפות את סמכותו.

[8] א. כיוון שנכתב 'רבי יהודה ורבי נחמיה מתיב תנייא לחברייא' אין זה ברור מי מהם הוא הדובר.

      ב. במקור אין הבדל בין שתי הדרכים, רק תיקוני מגיה א' של כ"י ליידן יוצרים את ההבדל.

[9] לפי הדרך שמציע אחד התנאים, ייתכן כי יעלו בגורל רק פתקים עליהם כתוב בן לוי.

[10] לפי דרך א', ייתכן כי האחרונים להוצאת הפתק מהקלפי יטענו שעד הגיע תורם לא נותרו פתקים עליהם כתוב בן לוי (ראו פרשנים על אתר). 

[11] לא מצויין מיהו הדובר הטוען כי בשתי הדרכים נעשה נס. לפי פרשנים המשיב הוא רבי אבהו. נראה כי הם מתבססים על  אותה התשובה בדבר בחירת שבעים ושניים הזקנים.(ראו להלן שורה 65 באגדה).

[12] הר מזהה את ההגמון כמרקוס אנטוניוס יוליינוס, הפרוקורטור של יהודה תחת שלטון הנציב קיריאליס סמוך לחורבן הבית (הר, הדיאלוגים בין חכמים לגדולי רומי, בתוך דברי הקונגרס העולמי החמישי, עמ' 273).

[13] לדברי הר בחירת נושא השיחה של ההגמון עם רבן יוחנן בן זכאי על אודות מפקד אוכלוסין אומרת דורשני. כאמור, הר מזהה את ההגמון כמרקוס אנטוניוס יוליינוס, הפרוקורטור של יהודה, ובתוקף תפקידו היה עליו לערוך את המפקד של היהודים ושל הרכוש ביהודה הכבושה, פעולה רגילה בכל ארץ כבושה או פרובינקיה חדשה. מאליו מובן שבמהלך פעולה זו יש חשד לרמאויות, מכאן שהשיחה על כך עם רבן יוחנן בן זכאי מובנת.  (הר, שם, עמ' 274).

[14] עשרים ושניים אלף איש לפי במדבר ג' ל"ט, לעומת עשרים ושניים אלף ושלוש מאות איש לפי במדבר ג' כ"ב, כ"ח ו-ל"ד.

[15] במקבילה (בבלי, בכורות ה ע"ב) משיב רבן יוחנן בן זכאי: 'ואין בכור מפקיע בכור', היינו בכור אינו נפדה בבכור. אין בגירסה זו התייחסות לעניין הקדושה הנזכר בירושלמי, בכור לוי אינו יכול להקדיש עצמו במקום בכור ישראל. (בהמשך לשאלה 'מאי טעמא' משיב אביי: 'די לבכור שיפקיע קדושת עצמו', ואילו בדפוס הותיקן לבכורות –  נוסח דברי אביי שונה: 'דיו לבכור שיפקיע את עצמו').

[16] במדבר ג' י"א – י"ב.

[17] שם, שם, מ"א.

[18] עניין זה נדון קודם בסוגיה, באגדה העוסקת בהגרלה שעשה משה, ובה נבחרו באופן אקראי אותן משפחות שבכוריהן לא נפדו ע"י לוי.