header2

כפף

כפף הינו משורש 'כף' שמשמעו להפוך דבר ופניו למטה. שורש זה הושאל על ידי חכמים לעניין הכרח[1], לעקם, לכפות[2].

 


[1] הערוך ד', ערך 'כף', עמ' 287 – 288.

[2] סוקולוף, ערך 'כפף', עמ' 267.