header2

סמיכת חכמים

פ"א ה"ג דף יט ע"א עמ' 1269 – 1270

מקור תרגום
1   תני. למדנו
2   הסמיכות בשלשה. הסמיכות בשלשה.
3   לא סמיכה היא סמיכות. לא סמיכה היא סמיכות.
4   תמן קריי למנוייה סמיכותא. שם קוראים למנויים סמיכות.
5   אמ' ר' בא. אמר רבי בא.

6   בראשונה היה כל אחד ואחד ממנה את  תלמידיו.

בראשונה היה כל אחד ואחד ממנה את תלמידיו.

7   כגון רבן יוחנן בן זכיי מינה את ר' ליעזר ואת ר' יהושע.

כגון רבן יוחנן בן זכיי מינה את רבי ליעזרואת רבי יהושע.
8   ור' יהושע את ר' עקיבה. ור' יהושע את רבי עקיבה.
9   ור' עקיבה את ר' מאיר ואת ר' שמעון. ור' עקיבה את רבי מאיר ואת רבי שמעון.
10 אמ'.            אמר.           
11 ישב ר' מאיר תחילה. ישב רבי מאיר תחילה.
12 נתכרכמו פני ר' שמעון. נתכרכמו פני רבי שמעון.
13 אמ' לו [ר' עקיבא1]. אמר לו רבי עקיבא.
14 דייך שאני ובוראך מכירין כוחך. דייך שאני ובוראך מכירין כוחך.
15 חזרו וחלקו כבוד לבית הזה. חזרו וחלקו כבוד לבית הזה.
16 אמרו. אמרו.

17 בית דין שמינה שלא לדעת הנשיא אין מינויו מינוי

בית דין שמינה שלא לדעת הנשיא אין מינויו מינוי

18 ונשיא שמינה שלא לדעת בית דין מינויו מינוי.

ונשיא שמינה שלא לדעת בית דין מינויו מינוי.
19 חזרו והתקינו חזרו והתקינו
20 שלא יהו בית דין ממנין אלא מדעת הנשיא שלא יהיו בית דין ממנין אלא מדעת הנשיא

21 ושלא יהא הנשיא ממנה אלא מדעת בית דין.

ושלא יהא הנשיא ממנה אלא מדעת בית דין.


 

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

סיפור היסטורי

עיון קצר באגדה

בעל הסוגייה מצטט ברייתא אנונימת אשר בה נאמר כי 'הסמיכות בשלשה', והוא בודק מה מחדשת ברייתא זו על המצוי במשנה, בה עיסוקנו[1]. תשובת בעל הסוגייה הינה כי משנתנו עניינה סמיכת זקנים על קורבן הציבור, בעוד שהברייתא המצוטטת עוסקת במינויים של חכמים. בעקבות הסבר זה מובא סיפור על סמיכת חכמים, כלומר על מינויים.

ניתן להבחין בשלושה חלקים:

חלק א' (שורות 5 – 9) 

מסופר כי מינוי החכמים נעשה על ידי רבותיהם, וכדוגמא מובאים רבן יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא.  אפשר שכל אחד מהם מינה את תלמידיו לבדו ובכך ביטא אי שביעות רצון מתיפקוד בית הנשיא בזמנו[2] [3], ואפשר כי בזמנם בית הנשיא לא תיפקד בשל המרידות.

תמוה מדוע אין המספר מזכיר את חמשת תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ואת חמשת או שבעת תלמידיו של רבי עקיבא[4]. ייתכן שהמספר בחר לספר אצל כל חכם על מינוי של שניים המהווים שני קצוות בתפיסת עולמם. רבי אליעזר השמותי ולעומתו רבי יהושע ההולך בדרכו של הלל; רבי מאיר הזקן והחריף אשר למד גם אצל רבי ישמעאל, ואפשר שהיה מתון ביחסו לרומאים[5], ולעומתו רבי שמעון שלמד רק אצל רבי עקיבא בבני ברק[6] והלך בדרכו האקטיבית ביחס לשלטון הרומי.

חלק ב' (שורות 10 – 14)

חלק זה שונה משאר החלקים, כיוון שמובא בו סיפור פרטי. רבי שמעון נעלב בשל מינויו של רבי מאיר לפניו, ומתשובתו של רבי עקיבא האומר כי הוא והאל מכירים ברבי שמעון, לא ניתן להבין האם ניחם אותו מתוך הסכמה עם בחירת רבי מאיר, או שיש בדבריו משום ביקורת על אי בחירתו. ייתכן כי התשובה מלמדת שהבחירה בחכם מסויים אפשר שנעשתה בגלל חישובים אשר אינם תלויים בחוכמתו של המתמנה, אפשר כי בית הנשיא עיכב את בחירת רבי שמעון, ואפשר כי הגורם לכך הוא המצב הפוליטי עם השלטון הרומי[7].

המספר סתם ולא הבהיר את כוונת הממנים, לכן יש להשאירם בצריך עיון.

חלק ג' (שורות 15 – 21) 

חלק זה מביא את שני גילגולים נוספים של ההלכה: האחד, אם נשיא ממנה בניגוד לדעת בית דין מינויו תקף, והשני, הדדיות בין הנשיא ובין בית הדין, ההחלטה למנות משותפת.

נראה כי הסוגיה מציגה שלושה שלבים בהתפתחות ההלכה:

שלב א' – החכם מינה את תלמידיו. (שורה 6)

שלב ב' – בית הדין מינה ומינויו היה תקף רק אם קיבל את הסכמת הנשיא, ואילו

              הנשיא לא נצרך להסכמת בית הדין ולאישורו במינוי. (שורות 17 – 20)

שלב ג' – הנשיא ובית הדין מינו יחדיו בהסכמה. (שורות 22 – 23)

אפשר כי השלב הראשון לא היה אלא בעיתות של מצוקה מדינית או בעת מלחמה, ומכורח הנסיבות מינו חכמים בעצמם את התלמידים. במקרה זה, היו שני שלבים בהתפתחות ההלכה.


[1] סמיכת זקנים בשלושה.

[2] א. החכמים אותם מינה רבן יוחנן בן זכאי הם חכמים המוכרים לפני כישלון המרד הגדול.

   ב. על האפשרות שרבן יוחנן בן זכאי התנגד להתערבות הנשיא בגלל מינויים לא ראויים ראו ליברמן, מחקרים בתורת א"י, עמ' 574 - 575.

   ג. על סיבות אחרות הקשורות למצב הפוליטי ראו ג' אלון, תולדות היהודים א', עמ' 142 – 143.

[3] כידוע, אין ידיעות על מעמדו של רבן שמעון בן גמליאל בתקופת מרד בר כוכבא. לא ידוע  אם שימש כלל בנשיאות, ואם חכמים כרבי עקיבא התעלו למדרגה גבוהה ממנו.

[4]  על תלמידי רבן יוחנן בן זכאי ראו משנה, אבות פ"ב מ"ח. על תלמידי רבי עקיבא ראו בראשית רבה (אלבק), פרשה ס"א, עמ' 660.

[5] אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, עמ' 96.

[6]  שם, שם, עמ' 148.

[7] ג' אלון מעלה את האפשרות שהמינוי היה ל'חכם' בסנהדרין בראשותו של רבן שמעון בן גמליאל, וכפי הנראה, ידע רבי עקיבא על רצונו של הנשיא (תולדות היהודים ב', עמ' 150).