header2

עיבור שנה בחוצה לארץ – אגדה ב

פ"א ה"ב דף יט ע"א עמ' 1269

מקור תרגום

1   חנניה בן אחי ר' יהושע עיבר בחוצה לארץ.

חנניה בן אחי רבי יהושע עיבר בחוצה לארץ.
2   שלח ליה ר' ג' איגרן גבי ר' יצחק ור' נתן. שלח לו רבי שלוש איגרות על ידי רבי יצחק ורבי נתן.
3   בחדא כת'. לקדושת חנניה. באחת כתוב. לקדושת חנניה.
4   וחדא כת'. גדיים שהינחת נעשו תיישים. ואחת כתוב. גדיים שהינחת נעשו תיישים.

5   ובחדא כת'. אם אין את מקבל עליך צא לך למדבר האטד ותהי שוחט ונחוניון זורק.

ובאחת כתוב. אם אין אתה מקבל עליך צא לך למדבר האטד ותהי שוחט ונחוניון זורק.
6   קרא קדמייתא ואוקרון. קרא ראשונה והוקירם.
7   תנייתא ואוקרון. שנייה והוקירם.
8   תליתא בעא מבסרתהון. שלישית ורצה לבזותם.
9   אמרין ליה.לית את יכיל דכבר אוקרתנין. אמרו לו. אין אתה יכול שכבר הוקירתנו.
10 קם ר' יצחק וקרא באוריתא. קם רבי יצחק וקרא בתורה.
11 ''אלה מועדי {י'י} חנניה בן אחי ר' יהושע''. ''אלה מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע''.
12 או' "אלה {הם} מועדי י'י". אמר "אלה מועדי י'י".
13 אמ' לון. גבן. אמר להם. אצלנו (בארץ ישראל).
14 קם ר' נתן ואשלים. קם רבי נתן והשלים.

15 ''כי מבבל תצא תורה ודבר י'י מנהר-  פקוד''.

''כי מבבל תצא תורה ודבר י'י מנהר-פקוד''.

16 אמרין ליה. "כי מציון תצא תורה ודבר י'י מירוש'".

אמרו לו. "כי מציון תצא תורה ודבר י'י מירושלים".
17 אמ' לון. גבן. אמר להם. אצלנו (בארץ ישראל).

18 אזל קבל עליהון קמי ר' יהודה בן בתירה לנציבין.

הלך להתלונן עליהם לפני בשם לנציבין.
19 אמ' ליה. אמר לו.
20 אחריהם אחריהם. אחריהם אחריהם.
21 אמ' ליה. אמר לו.
22 לֵי נָא ידע מה תמן. איני יודע מה שם.
23 מה מודע לי דאינון חכמין מחשבה דכוותי. מי מודיע לי שהם חכמים לחשב כמוני

24 מכיון דלא ידעי מחשבה דכוותיה ישמעון ליה.

מכיוון שלא יודעים לחשב כמוני ישמעון לו

25 ומכיון דאינון חכמין מחשבה דכוותיה ישמע לון.

ומכיוון שהם חכמים לחשב כמותו ישמע להם
26 קם ורכב סוסיא. קם (ר' יהודה בן בתירה) ורכב על הסוס.

27 הן דמטא מטא והן דלא מטא נהגין בקילקול.

להיכן שהגיע הגיע ולהיכן שלא הגיע נהגו בקילקול.
28 כת' "ואל יתר זקני (הגו(פ)[ל]ה) הגולה". כתוב "ואל יתר זקני הגולה".
29 אמ' הקב'ה. אמר הקב'ה.
30 ביותר הם עלי זקני הגולה. ביותר הם עלי זקני הגולה.

31 חביבה עלי כת קטנה שבארץ-יש' יותר מסנהדרין גדולה שבחוצה לארץ.

חביבה עלי כת קטנה שבארץ-ישראל יותר מסנהדרין גדולה שבחוצה לארץ.
32 כת' "החרש והמסגר אלף" ואת מר הכן. כתוב "החרש והמסגר אלף" ואתה אומר כך.
33 ר' ברכיה בשם ר' חלבו ורבנן. רבי ברכיה בשם רבי חלבו וחכמים.
34 ר' ברכיה בשם ר' חלבו אמ'. רבי ברכיה בשם רבי חלבו אמר.
35 החרש אלף והמסגר אלף. החרש אלף והמסגר אלף.
36 ורבנן אמרי. כולהן אלף. וחכמים אומרים. כולם אלף.
37 ר' ברכיה בשם ר'. אילו החבירים. רבי ברכיה בשם רבי. אילו החברים.
38 ורבנן אמרין. אילו הבולבוטין. וחכמים אומרים. אלו חברי המועצה.


 

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, נדרים פ"ו דף מ ע"א/ה"ח, עמ' 1036 – 1037

בבלי, ברכות סג ע"א – ע"ב

מקצת עדי נוסח עקיפים

רבינו חננאל, בבלי, סנהדרין יג ע"ב

סוגה

סיפור ומדרש

עיון קצר באגדה

באגדה שני חלקים עיקריים בני רבדים שונים: הראשון תנאי, והשני אמוראי. החלק הראשון הוא סיפור העוסק במאבקו של רבי יהודה הנשיא למנוע את עיבור השנה בבבל. בחלק השני שני מדרשים המביעים עמדות מנוגדות כלפי מעמדם של חכמי ארץ ישראל ובבל, והוא נוסף, כנראה, כתגובה לסיפור.

הרובד התנאי – הסיפור (שורות 1 – 28)

הסיפור מתאר את הדרך בה פעל רבי יהודה הנשיא למנוע מחכם ארץ ישראלי שירד לבבל ועיבר שם את השנה[1]. בסיפור חמישה חלקים:

חלק א' (שורות 1 – 5) הדרך הדיפלומטית שננקטה כדי למנוע את עיבור את השנה בבבל.

החלק נפתח בציון העובדה כי חנניה אחי רבי יהושע עיבר את השנים בחוץ לארץ[2]. מסופר כי רבי[3] שלח אל חנניה שני שליחים, תלמידי חכמים מבוגרים ומכובדים כדי להחזיר לארץ ישראל את  מעמדה הבכיר אל מול הגולה. חכם אחד עלה לארץ ישראל מבבל ושימש בה כאב בית דין, והשני פעל בבבל. שליחת נציגים שיש להם קשר הדוק לבבל נועדה מצד אחד לחלוק כבוד לחנניה, ומצד שני לגרום לו ללחץ, שכן מצביעה על העובדה שחכמים בבליים מסכימים לעמדתו של רבי יהודה הנשיא.

בידיהם היו שלוש איגרות; תוכנן נבנה בהדרגה שמטרתה להפסיק בדרכי נועם את העיבור בבבל. באיגרת הראשונה חלק רבי כבוד לחנניה. באיגרת השנייה נמסר על השינוי שחל בארץ ישראל; 'גדיים שהנחת', כלומר, החכמים הזוטרים שהיו בארץ ישראל בזמן שחנניה עזב, 'נעשו תיישים', דהיינו, היו לגדולים בתורה ולמנהיגים. באיגרת זו סמויים שני מסרים: האחד, שעד כה נתקבלו החלטותיו בעיבור השנים, והשני, כי עליו להפסיק היות שהמצב השתנה. באיגרת השלישית[4] דרישה ברורה להפסיק לעבר את השנים בבבל. נוסף בה איום, שאם ידחה חנניה את הדרישה, הוא יֵצֵא ל'מדבר האטד', שאינו אלא משל לבבל, שכמדבר היא, לא מקום מניב בתורה. חנניה מדומה לאטד במשל יותם (שופטים ט' ז' – כ'), הוא אינו אלא כמקריב קורבן על הבמה בחוצה לארץ,  וראש הגולה העומד לימינו שותף למעשה האסור[5]

חלק ב' (שורות 6 – 10) חנניה מתקשה להגיב על האיום שבאיגרת.

למקרא שתי האיגרות הראשונות מסופר שנהגו כבוד בשליחים, וניתן להניח כי היה זה בשל ההכרה בחנניה ובסמכותו[6]. מהמסר הנרמז באיגרת השנייה חנניה, כנראה, התעלם, או שלא הסיק ממנה את המסקנה הנכונה, ולכן נמסרה לו גם האיגרת השלישית. עם קבלתה כעס וביקש לבזותם, אך השליחים הבהירו לו כי הדבר יהיה רק לרעתו, שהרי הציבור לא יקבל את מעשהו לאחר שכיבדם קודם לכן בפומבי.

חלק ג' (שורות 11 – 18) המאבק בין השליחים לבין חנניה הפך לפומבי.

רבי יצחק קרא את הפסוק 'אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְהֹוָה אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ...'[7] ובמקום לאמר 'מוֹעֲדֵי יְהֹוָה' אמר: 'מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע'. הציבור תיקן וציטט את הפסוק במדויק, ועל כך ענה רבי יצחק 'גבן', דהיינו, נכון הדבר רק בארץ ישראל[8]. רבי נתן שיבש[9] את הפסוק 'כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר יְהֹוָה מִירוּשָׁלָיִם'[10] ואמר: 'כי מבבל תצא תורה ודבר ה' מנהר פקוד'. הציבור תיקן וציטט את הפסוק במדויק[11], ואף הוא השיב להם כקודמו, כי נכון הדבר בארץ ישראל.

סביר להניח כי השליחים השמיעו דבריהם בדרשות בפני הציבור בבית הכנסת[12], וכך נתנו לתביעת הנשיא בארץ ישראל פומביות, דבר שחייב את הקהילה לנקוט עמדה.

חלק ד'  (שורות 19 – 26) ניסיונו של חנניה לקבל את תמיכת ר' יהודה בן בתירה.

חנניה פונה אל חכם בבלי מוערך, ר' יהודה בן בתירה, על מנת לשתפו במאבק הפומבי ולקבל את תמיכתו, אך נכשל בכך. ר' יהודה בן בתירה חולק על עמדתו וטוען כי יש ללכת 'אחריהם', דהיינו, אחרי חכמי ישראל, ולקבל את מרותם. בויכוח שהתנהל המשיך כל אחד מהם לדבוק  בעמדתו[13].

חלק ה' (שורות 27 – 28) תוצאות המאבק

רבי יהודה בן בתירה רכב על סוסו כדי להודיע שקביעת העיבור היא על פי החלטת חכמי ארץ ישראל. מעשהו מגלה את תוצאות המאבק, אף לא צד אחד הצליח באופן מלא[14], והתוצאה קשה, יש קלקול בעיבור. במקומות אליהם לא הגיע נהגו, כנראה, על פי החלטת חנניה ובית דינו, ובלשון המספר 'נהגין בקילקול', מכאן שברור כי עמדתו מצדדת בסמכות ארץ ישראל. אך אין זה ברור אם ה'קילקול' משמעו שלא קבלו את סמכות המרכז הארץ ישראלי או קילקול ממשי, טעות בעיבור. 

העובדה המצביעה על 'קלקול' מלמדת כי המאבק היה בשאלה מעשית, בעיבור מיידי, דבר המחזק את הדרמטיות של הסיפור ומבטא ויכוח עיקש על מעמדם של שני המרכזים.

הרובד האמוראי – מדרשים כ'תגובה' לסיפור (שורות 29 – 39) 

הרובד האמוראי בנוי משני מדרשים, שלכאורה, מגיבים כלפי נושא הסיפור, כלפי המאבק בין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל בדבר מעמדם, כל אחד מהם מחזק את אחת הקבוצות במאבק. סביר להניח כי המדרשים לא נאמרו ישירות על הסיפור אלא צורפו לו במעשה העריכה[15].

מדרש א' (שורות 29 – 32)

מדרש שלא כפשוטו על הביטוי  'זקני הגולה'[16], ולפיו זקני הגולה אומנם חביבים הם על האלהים, אך אלו שבארץ ישראל חביבים יותר. ההדגשה כי חביבים יותר מסנהדרין שבחוצה לארץ, מדגישה כי על אף היותם גדולים בתורה, אלו שבארץ ישראל עדיפים.

מדרש ב' (שורות 33 – 40)

מחלוקת על מיהותם של החרש ושל המסגר שהוגלו יחד עם המלך יהויכין לבבל[17], אם היו הם החכמים או המכובדים. הטיעון בסוגין הוא כי היו אלה החכמים. מן הראוי לציין שהמסקנה אינה הכרחית, ובוודאי שאינה יכולה לשמש כסתירה למדרש הקודם אלא בדוחק[18].

האגדה על שני רבדיה משקפת מאבק בין המרכז הרוחני בארץ ישראל ובין המרכז בבבל. ברובד התנאי, מטרת הדרישה שלא לעבר את השנה בבבל היא להחיל את מרות ההנהגה שבארץ ישראל, מרות הנשיא ובית דינו, על הקהילה בבבל תוך ביטול סמכות המרכז הבבלי כקובע את אורחות החיים של הקהילה שם. המדרשים המאוחרים ברובד האמוראי משקפים מתח בין אמוראי ארץ ישראל לבין אמוראי בבל או את המשכו של המאבק על מעמדם ועל סמכותם.[1] לפי הבבלי, מדובר בקידוש החודש ולא בעיבור השנה, שהוא עניין ארץ ישראלי מובהק כיוון שמדובר בהתאמת תקופת האביב למזג האוויר בארץ ישראל. את החודש ניתן, לדעת הבבלי, לקדש בבל.

[2]  על מעשיו של חנניה וחבריו שהתרחשו כפי הנראה בעקבות כשלון מרד בר כוכבא ותוצאותיו ראו: גפני, יהודי בבל, עמ' 79 – 83.

[3] א. ג' אלון סבור שמדובר ברבן שמעון בן גמליאל אביו של רבי. (ג' אלון, תולדות היהודים ב', עמ' 75 – 76); י"נ אפשטיין סבור כי מדובר ברבי יהודה הנשיא. (אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, עמ' 570 הערה 181)

     ב. אם מדובר ברבי יהודה הנשיא, נצטרך לשער כי עברו שנים לא מעטות עד שהשתנה המצב בארץ, ושהוא במעמדו יכול היה לתבוע את עלבונה של ארץ ישראל.

[4] הפרשנים על אתר סבורים ששלוש האיגרות הובאו ביחד, וכי ההנחיה של רבי הייתה להתחיל לשדלו להפסיק לעבר את השנים, ורק  אם לא ייענה לבקשה, למסור לו את האיגרת השלישית שיש בה איום.

[5] על שמו של ראש הגולה ראו מפרשים על אתר. גפני שולל את האפשרות שמדובר בראש הגולה, ולטענתו, מדובר ב'ריש כנישתא', ראש בית הכנסת (גפני, יהודי בבל, עמ' 97).

[6] באגרת הראשונה הוא מכונה איש קדוש. באגרת השנייה הוא מכונה בעקיפין תיש, כלומר, המנהיג המוביל את הצאן.

[7] ויקרא כ"ג ל"ז.

[8] א. ברור שרבי יצחק פונה לציבור והדבר מוכח מהכתוב 'אמר להם'. ייתכן שרבי חנניה מתקן אותו כי התגובה לציטוט היא בלשון יחיד 'אמר'.

    ב. נראה שיש להבין את דרשתו של רבי יצחק בהתבסס על המשנה: 'מצאו רבי עקיבא מצר. אמר לו, יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי שנאמר [אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו אתם...] בין בזמנן בין שלא בזמנן אין לי מועדות אלא אלו' (משנה, ראש השנה פ"ב מ"ט). לפי המשנה, הנשיא בארץ ישראל הוא שקובע את קידוש החודש. לאור זאת המסר העקיף בדרשתו של רבי יצחק הוא כי על חנניה לקבל את מרות הנשיא בארץ ישראל כשם שדודו, רבי יהושע, קיבל את מרותו של רבן גמליאל.

[9] ייתכן שרבי נתן היתה המפטיר, והפסוק הוא חלק מההפטרה, ואפשר שהפסוק שובץ בדרשה שנשא, ובאמצעותו השלים את דברי חברו.

[10] ישעיהו ב' ג' או מיכה ד' ב'.

[11] כאן התגובה לציטוט המסורס כתובה בלשון רבים 'אמרו לו'.

[12] א. על מקום המאבק וניצול הדרשה בבית הכנסת ראו גפני, יהודי בבל, עמ' 113.

     ב. קשה לקבוע אם הדרשות נאמרו בקשר ישיר לפרשה שנקראה בתורה או בהקשר להפטרה שנקראה. על מנהגים שונים ולא קבועים בארץ ישראל במחזור הקריאה התלת שנתי ראו: הינמן, פרשות ויקרא רבה, עמ' 347. אפשר שבמסגרת הדרשה בחרו השניים לדרוש בנושא האקטואלי.

[13] א. על טענות שני הצדדים ראו מפרשים על אתר.

      ב. על האפשרות שחנניה קיבל בהכנעה את דעת רבי יהודה ועשה את המעשה ראו פרשנים על אתר.

[14] רבי לא הצליח להביא את חנניה להפסיק את העיבור, וחנניה לא הצליח לגייס תמיכה לעמדתו בבבל.

[15] חיבורם של המדרשים לסיפור נראה מלאכותי. מדרש אחד אנונימי, ואילו במדרש השני החכמים המוזכרים הם אמוראים מדור שלישי – רביעי.

[16] ביטוי מהפסוק "וְאֵלֶּה דִּבְרֵי הַסֵּפֶר אֲשֶׁר שָׁלַח יִרְמְיָה הַנָּבִיא מִירוּשָׁלִָם אֶל יֶתֶר זִקְנֵי הַגּוֹלָה וְאֶל הַכֹּהֲנִים וְאֶל הַנְּבִיאִים וְאֶל כָּל הָעָם אֲשֶׁר הֶגְלָה נְבוּכַדְנֶאצַּר מִירוּשָׁלִַם בַּבֶלָה" (ירמיהו כ"ט א').

[17] 'וְהִגְלָה אֶת כָּל יְרוּשָׁלִַם וְאֶת כָּל הַשָּׂרִים וְאֵת כָּל גִּבּוֹרֵי הַחַיִל עשרה עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים גּוֹלֶה וְכָל הֶחָרָשׁ וְהַמַּסְגֵּר לֹא נִשְׁאַר זוּלַת דַּלַּת עַם הָאָרֶץ' (מלכים ב' כ"ד י"ד); 'וְאֵת כָּל אַנְשֵׁי הַחַיִל שִׁבְעַת אֲלָפִים וְהֶחָרָשׁ וְהַמַּסְגֵּר אֶלֶף הַכֹּל גִּבּוֹרִים עֹשֵׂי מִלְחָמָה וַיְבִיאֵם מֶלֶךְ בָּבֶל גּוֹלָה בָּבֶלָה' (שם, שם, ט"ז).

[18] ישנו מדרש בו מובאת עמדה אחת בלבד שהכוונה לחכמים גיבורי התורה (ספרי דברים (פינקלשטיין), פרשה שכא, עמ' 370), לכן תמוה מדוע הובאה ראייה ממדרש מאוחר ובו מחלוקת. נראה כי זו הוכחה נוספת להיות המדרש הוספה מאוחרת לסיפור.