header2

קידוש החודשים תשרי וניסן

פ"א ה"ב דף יח ע"ד עמ' 1268

מקור

תרגום

1 אין מעברין קודם ראש השנה ואם עיברוה אינה מעוברת.

אין מעברין קודם ראש השנה ואם עיברוה אינה מעוברת.

2   אבל מפני הדוחק מעברין אחר ראש השנה מיד.

אבל מפני הדוחק מעברין אחר ראש השנה מיד.

3   אעפ'כ אינו מעובר אלא אדר.

אף על פי כן אינו מעובר אלא אדר.

4   ר' או'. ניסן לא נתעבר מימיו.

רבי אומר. ניסן לא נתעבר מימיו.

5   והתנינן.

והרי שנינו.

6   ''אם בא החדש בזמנו''

''אם בא החדש בזמנו''  

7   אם בא. לא בא.

אם בא. לא בא.

8   רב אמ'. תשרי לא נתעבר מימיו.

רב אמר. תשרי לא נתעבר מימיו.

9   והתנינן.

והרי שנינו.

10 ''אם היה החדש מעובר''

''אם היה החדש מעובר''  

11 אם היה. לא היה.

אם היה. לא היה.

12 וכשקידשו את השנה באושא

וכשקידשו את השנה באושא

13 ביום הראשון עבר ר' ישמעאל בן ר' יוחנן בן ברוקה ואמ' כדברי ר' יוחנן בן נורי.

ביום הראשון עבר רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה ואמר כדברי רבי יוחנן בן נורי.

14 אמ' רשב'ג.

אמר רבן שמעון בן גמליאל.

15 לא היינו נוהגין כן ביבנה.

לא היינו נוהגין כן ביבנה.

16 ביום השיני עבר ר' חנניה בן ר' יוסי הגלילי ואמ' כר' עקיבה.

ביום השני עבר רבי חנניה בן רבי יוסי הגלילי ואמר כרבי עקיבה.

17 אמ' רשב'ג.

אמר רבן שמעון בן גמליאל.

18 כך היינו נוהגין ביבנה.

כך היינו נוהגין ביבנה.

19 והתני.

והרי שנוי.

20 קידשוהו בראשון ובשיני.

קידשוהו בראשון ובשני.

21 ר' זעירא בשם רב חסדאי.

רבי זעירא בשם רב חסדאי.

22 אותה השנה נתקלקלה.

אותה השנה נתקלקלה.

23 מהו בראשון ומהו בשיני.

מהו בראשון ומהו בשני.

24 רבא בשם רב.

רבא  בשם רב.

25 שנה א' ושנה ב'.

שנה אחת ושנה שנייה.

26 והתני.

והרי שנוי.

27 קידשוהו ביום הראשון וביום השיני.

קידשוהו ביום הראשון וביום השני.

28 קידשוהו קודם זמנו או לאחר עיבורו יום אחד.

קידשוהו קודם זמנו או לאחר עיבורו יום אחד.

29 יכול יהא מקודש

יכול יהא מקודש

30 ת'ל "אותם".

תלמוד לומר "אותם".

31 "אותם" "אלה הם".

"אותם" "אלה הם".

32 אין אלה הן מועדיי.

אין אלה הן מועדיי.

33 קודם לזמנו כ'ט יום.

קודם לזמנו כ'ט יום.

34 לאחר עיבורו ל'ב יום.

לאחר עיבורו ל'ב יום


עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, שביעית פ"י דף לט טור ב-ג/ה"א, עמ'' 212 – 213

ירושלמי, ראש השנה פ"ג דף נח ע"ג/ה"א, עמ' 673

ירושלמי, נדרים פ"ו דף מ ע"א /ה"ח, עמ' 1036 – 1037

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרות, מדרשים וסיפור אירוע

עיון קצר באגדה

האגדה עוסקת בקידוש החודש מהיבטים שונים, ויש בה שלושה חלקים:

חלק א' – דיון באפשרות של עיבור החודשים תשרי וניסן (שורות 1 – 11)

החלק ההילכתי (שורות 1 – 3) עניינו עיבור השנה, והדבר ניכר מסיומו 'אין מעברין אלא אדר'. אולם בחלק האגדי עובר הנושא לאפשרות היות החודשים ניסן ותשרי מעוברים, משמע כי החודשים הקודמים להם, אלול ואדר, יהיו בני שלושים ואחד ימים. באגדה שתי יחידות מקבילות, באחת דנים על ניסן (שורות 4 – 7) ובשנייה דנים על תשרי (שורות 8 – 11). לשתי היחידות מבנה של סוגיה, כלומר, מימרה, שאלה ותשובה. בשתיהן נראות התשובות כ'מדרש' למילה במשניות.                                                                 

יחידה א' (שורות 4 – 7)

מובאת מימרה בשמו של רבי[1], לפיה מעולם לא נתעבר חודש ניסן, דהיינו, ראש חודש ניסן מעולם לא היה ביום השלושים ואחד של אדר[2]. בשאלה (שורות 5 – 6) נרמזת סתירה לנאמר באמצעות הבאת מימרה ממסכת שקלים[3] לפיה, הדבר ייתכן[4]. התשובה (שורה 7) מנוסחת בקצרה במשפט מחובר בן שני אברים: האבר הראשון משפט תנאי 'אם בא', והשני שלילתו 'לא בא'. והמובן הוא כי אומנם קיימת אפשרות שיבוא, אך היא מעולם לא נתממשה.

יחידה ב' (שורות 8 – 11)

מובאת מימרה בשמו של רב, לפיה תשרי לא נתעבר[5] מעולם[6]. בשאלה (שורות 9 – 10) נרמזת סתירה לנאמר באמצעות הבאת מימרה ממסכת שביעית[7], והתשובה (שורה 11) זהה לתשובה בחלק הקודם: 'אם בא, לא בא'[8].

חלק ב' – קידוש חודש תשרי ביבנה[9] (שורות 12 – 18)

סיפור האירוע משקף את דרך התגבשותה של תפילת המוסף בראש השנה באושא, וכבדרך אגב נמסר בו על שני ימי ראש השנה, שבְּעֵת מושב הסנהדרין לא יכלו להיות אלא אם כן עיברו את אלול[10].

ביבנה היתה מחלוקת בין רבי יוחנן בן נורי לבין רבי  עקיבא[11] בדבר ברכות ה'מלכויות'; לדעת רבי יוחנן בן נורי הן חלק מברכות 'קדושת השם', ואין לתקוע אחריהן, ואילו לדעת רבי עקיבא הן חלק מברכות 'קדושת היום', ויש לתקוע בשופר אחריהן. בתוספתא נמסר: 'מקום שנהגו לומ' כדברי ר' עקיבא אומ' כדברי ר' עקיבא כדברי ר' יוחנן בן נורי אומ' כדברי ר' יוחנן בן נורי'[12]; בירושלמי נאמר: 'ביהודה נהגו כר' עקיבה ובגליל כר' יוחנן בן נורי עבר ועשה ביהודה כגליל ובגליל כיהודה יצא'[13]. מכאן שבאותה תקופה שתי צורות הברכה ותקיעת השופר היו מקובלות.

רבן שמעון בן גמליאל מנסה לקבוע נוסח אחיד לתפילה ולתקיעה בשופר, והוא מעגן את גירסתו באמצעות האמירה 'כך היינו נוהגין ביבנה'. כאמור, נושא סיפור האירוע הוא דרך התגבשותה של תפילת המוסף בראש השנה, אולם בסוגייתנו הוא מובא בהקשר לקידוש חודש תשרי. 

חלק ג' – בירור מדוע קידשו את תשרי ביום הראשון וביום השני (שורות 19 – 25) 

החלק קושר בין הסיפור על קידוש השנה באושא לבין מימרת רב ובא לברר כיצד זה שקידשו את תשרי ביום הראשון וביום השני, דבר הסותר את מימרתו 'תשרי לא נתעבר מעולם'.

ר' זעירא בשם רב חסדאי[14] מנסה להסביר את המקרה, ומדבריו ניתן להבין כי אכן באופן חד פעמי, באותה השנה חל קלקול[15]. רבא בשם רב מנסה לדחות הבנה לפיה אלול היה מעובר באומרו כי מדובר בשתי שנים שונות[16].

בסיום (שורות 26 – 27) חוזרים על משפט הפתיחה 'והתני קידשוהו ביום הראשון וביום השני'  בשינוי קל, מוסיפים את המילה יום, ובכך מסתייגים מהתירוצים שניתנו, ומדגישים תוך דיוק בלשון כי קידשו את תשרי בשני ימים. הסתירה למימרת רב לא נפתרה, אלא נותרה על כנה.[17]



[1] לפי דעתו של פרשן הירושלמי, ר' שלמה סיריליאו, אפשר כי רב אמר מימרה זו.

[2] ר' שלמה סיריליאו מפרש נתעבר כ'נתעלם'; משמע, שמעולם מולד הירח של חודש ניסן או חודש תשרי לא נתעלם מעיני העדים, ולכן תמיד קודשו בזמנם.

[3] 'מותר הקטרת מה היו עושין בה מפרישין ממנה שכר האומנין ומחללין אותה על שכר האומנין ונותנין אותה לאומנין בשכרן וחוזרין ולוקחין אותה מתרומה חדשה אם בא החדש בזמנו לוקחין אותה מתרומה חדשה ואם לאו מן הישנה' (משנה, שקלים פ"ד מ"ה).

[4] נאמר במשנה (ראו הערה קודמת), כי אם לא בא החודש בזמנו, כלומר לא קודש ביום ה – 30 לחודש הקודם, לוקחים מכספי תרומת הלשכה הישנה. מכאן שבאופן תיאורטי ייתכן שניסן יתעבר.

[5] ראה לעיל פרשונותו של ר' שלמה סיריליאו ל'נתעבר' כ'נתעלם'.

[6] בסוגין מימרת רב החלטית, ואילו בבבלי דבריו מסוייגים יותר: 'מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר' (בבלי, ראש השנה יט ע"ב). באותה הסוגיה משיבים על המימרה כי לא נצטרכו לכך, אך אם יהיה צורך יעברו את אלול.

[7] 'השוחט את הפרה וחלקה בראש השנה אם היה החדש מעובר משמט ואם לאו אינו משמט האונס והמפתה והמוציא שם רע וכל מעשה בית דין אין משמטין המלוה על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין אינן משמטין' (משנה, שביעית פ"י מ"ב). במשנה מועלה מצב בו יכול שוחט לחלק לאחר חלקי פרה ביום הראשון של ראש השנה לאחר שנת שמיטה. השוחט לא לקח תשלום, לכן אם חודש אלול הוא בן 31 ימים, הרי שאותו היום נמנה עדיין על השנה השביעית, שנת השמיטה, ועליו לשמט את החוב. מצב זה מציג אפשרות תיאורטית להיות תשרי מעובר.

[8] על אפשרות עיבור אלול ועל היות ראש השנה מקודש שני ימים ולא יום אחד ראו בהרחבה תבורי, מועדי ישראל, עמ' 224 – 232.

[9] לחלק זה עדי נוסח, מקבילות ועדי נוסח עקיפים נוספים על אלו שהוזכרו לעיל:

עדי נוסח

ירושלמי, שביעית פ"י דף לט ע"ב/ה"א, עמ' 212 – 213; ירושלמי, ראש השנה פ"ג דף נח ע"ג/ה"א, עמ' 673;

ירושלמי, ראש השנה פ"ד דף נט ע"ג/ה"ו, עמ' 678 – 679; ירושלמי, נדרים פ"ו דף מ ע"א/ה"ח, עמ' 1037.

מקבילות

תוספתא, ראש השנה (ליברמן) פ"ב  הי"א, עמ' 316 - 317; בבלי, ראש השנה לב ע"א; ירושלמי, שביעית פ"י דף לט ע"ב /ה"א, עמ' 212 – 213; ירושלמי, ראש השנה פ"ג דף נח ע"ג/ה"א, עמ' 673; ירושלמי, ראש השנה פ"ד דף נט ע"ג/ה"ו, עמ' 678 – 679; ירושלמי, נדרים פ"ו דף מ ע"א /ה"ח, עמ' 1037; ספרא אמור פי"א פיסקא ה'.

מקצת עדי נוסח עקיפים

ילקוט שמעוני תורה פרשת אמור רמז תרמה

[10] תבורי, מועדי ישראל, עמ' 229.

[11] 'סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים דברי רבי יוחנן בן נורי אמר ליה רבי עקיבא אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים' (משנה, ראש השנה פ"ד מ"ה).

[12] משנה, ראש השנה פ"ב הי"א.

[13] ירושלמי, ראש השנה פ"ד דף נט ע"ג/ה"ו, עמ' 678 - 679

[14] א. ב'אוצר הדמויות' נכתב שרב חסדא הבבלי אינו רב חסדאי הנזכר בירושלמי, עם זאת מציינים כי ח' אלבק לא הכריע בין הדמויות. לא נמסר מידע על החכם.

      ב. סביר להניח כי אם בסוגיה זו מוזכר רבא, הרי שאין מניעה כי מדובר ברב חסדא הבבלי.

[15] פני משה על אתר מפרש: 'טעו בחישובים, הקדימו לקדש בכ"ט באלול, ולכן קידשו שנית בל' באלול'.

[16] הסבר מורחב ראו פליקס, שביעית (פ"י), עמ' 298 – 300.

[17] בבבלי מימרת רב אינה נמסרת, במקומה נכתב 'והאמר רבי חנינא בר כהנא מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר' ומשיבים תשובה אחת בלבד -  קידוש תשרי נעשה בשתי שנים שונות (בבלי, ראש השנה לב ע"א).