header2

סימנים וגורמים בגינם מעברים את השנה – אגדה ה

פ"א ה"ב דף יח ע"ד עמ' 1268

מקור

תרגום

1   אית תניי תני.

יש תנאים השונים.

2   אין מעברין מפני הטומאה.

אין מעברין מפני הטומאה.

3   ר' !יוסי! אומ'.

רבי יוסי אומר.

4   מעברין.

מעברין.

5   שכן מצינו בחזקיה שעיבר מפני הטומאה.

שכן מצינו בחזקיה שעיבר מפני הטומאה.

6   שנ' "כי מרבית העם מאפרים ומנשה ויש' וזבולון לא הטהרו כי אכלו את הפסח בלא ככתובכי התפלל יחזקיהו לאמר י'י הטוב יכפר בעד".

שנאמר "כי מרבית העם מאפרים ומנשה ויש' וזבולון לא הטהרו כי אכלו את הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו לאמר י'י הטוב יכפר בעד".

7   ר' שמעון או'.

רבי שמעון אומר.

8   אע'פ שעיברו ניסן אין מעובר אלא אדר.

אף על פי שעיברו ניסן אין מעובר אלא אדר.

9   ר' שמעון בן יהודה או' משום ר' שמעון.

רבי שמעון בן יהודה אומר משמו (של) ר' שמעון.

10 עישה יחזקיהו לציבור לעשות פסח שיני.

עישה יחזקיהו לציבור לעשות פסח שני.

11 אית תניי תני.

יש תנאים השונים.

12 מעברין מפני הטומאה.

מעברין מפני הטומאה.

13 אית תניי תני.

יש תנאים השונים.

14 אין מעברין.

אין מעברין.

15 מאן דאמ' אין מעברין.

מי שאמר אין מעברין.

16 מינה "כי אכלו את הפסח בלא ככתוב".

מננה "כי אכלו את הפסח בלא ככתוב".

17 ומאן דמר מעברין.

ומי שאמר מעברין.

18 מה מקיים "בלא ככתוב". 

מה מקיים "בלא ככתוב".

20 מפני שעיברו ניסן ואין מעברין אלא אדר.

מפני שעיברו ניסן ואין מעברין אלא אדר.


עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

תוספתא, סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"ב ה"י ו-הי"א, עמ' 417

תוספתא, פסחא (ליברמן) פ"ח ה"ד וה"ה, עמ' 184 – 185

ירושלמי, פסחים פ"ט דף לו ע"ג\ה"א, עמ' 550

ירושלמי, נדרים פ"ו דף לט ע"ד – דף מ ע"א\הי"ג, 1035 - 1036

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרה ומדרש

עיון קצר באגדה

הקטע הוא חלק מדיון תנאי בשאלה אם טומאה הינה סיבה לעיבורה של שנה. התשובה נבדקת עולה לאור מעשהו של חזקיה המלך כפי שמתואר במקרא[1]. שני חלקי הקטע מקבילים לתוספתא[2] אולם בסדר הפוך.

חלק א' (שורות 1 – 10) 

החלק נפתח בהבאת מחלוקת בין סתם התלמוד לבין רבי יוסי[3]. כתמיכה לעמדה 'מעברין' מובא מדרש[4]  שלא כפשוטו הטוען כי המלך חזקיה עיבר את השנה מפני הטומאה[5]. לפי פשוטו של הפסוק[6] חלק מהעם אכלו את הפסח בטומאה, ולכן התפלל עליהם חזקיה. מכאן שניתן להבין כי חלק מהעם אכל את הפסח בטוהרה בחודש השני[7]. ואילו לפי המדרש שלא כפשוטו חזקיה עיבר את השנה על ידי הוספת חודש ניסן כדי שיאכלו את הפסח בטהרה.

בהמשך מובאות שתי אמירות המהוות תגובה או תמיהה לשיטת הסוברין 'מעברין'. מחד גיסא, כיצד עיברו את ניסן, שהרי מעברין את חודש אדר בלבד; ומאידך גיסא, כיצד יש להבין את מעשהו של חזקיה אשר גרם לעם לעשות פסח שני, שלא נועד לציבור אלא ליחידים. הכתוב אינו נותן מענה, והתמיהות נותרות בעינן.

חלק ב' (שורות 11 – 19)

ישנה חזרה על המחלוקת בדבר עיבור השנה מפני הטומאה, כשהעמדות מובאות באופן אנונימי[8]. כל עמדה מבססת את עמדתה בהביאה מדרש על חלק מפסוק[9]. מי שפסק כי אין מעברין מפני הטומאה, מביא את חלק פסוק 'כִּי אָכְלוּ אֶת הַפֶּסַח בְּלֹא כַכָּתוּב', משמע שאכלו בטומאה ולא עיברו[10]. ומי שפסק כי מעברין דורש את 'בְּלֹא כַכָּתוּב' בלבד ומייחסו לכך שעיברו את ניסן מפני הטומאה, בעוד שיש לעבר רק את אדר. אף בחלק זה אין הכרעה בין שתי העמדות.


[1] דברי הימים ב' פרק ל'.

[2] תוספתא, סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"ב ה"י ו- י"א, עמ' 417.

[3] בכל המקבילות רבי יהודה הוא בעל העמדה. בכ"י ליידן בהוצאת האקדמיה סומן רבי יוסי כתמוה וכמצריך עיון.

[4] יש אפשרות כי המדרש נוסף על ידי בעל הסוגיה, ויש אפשרות כי הדובר הוא רבי יוסי. במקבילה בתוספתא (סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"ב ה"י, עמ' 417) הפסוק הוא משל סתם תוספתא.

[5] במקבילה בתוספתא (סנהדרין, שם) מובא הפסוק כסימוכין לעמדה הפוכה, לכך שאין מעברין מפני הטומאה.

[6] בציטוט הפסוק חסרה המילה 'רבת' (במקרא נאמר: '...הָעָם רַבַּת מֵאֶפְרַיִם...').

[7] דברי הימים ב' ל' י"ג

[8] בתוספתא הדיון היא בין רבי יהודה הטוען כי מעברין, ובין רבי שמעון האומר 'אם לעבר אותה מפני הטומאה כבר מעוברת היא אלא עיבר ניסן ואין מעברין אלא אדר' (סנהדרין (צוקרמאנדל), פ"ב הי"א, עמ' 417)

[9] 'כִּי מַרְבִּית הָעָם רַבַּת מֵאֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה יִשָּׂשכָר וּזְבֻלוּן לֹא הִטֶּהָרוּ כִּי אָכְלוּ אֶת הַפֶּסַח בְּלֹא כַכָּתוּב כִּי הִתְפַּלֵּל יְחִזְקִיָּהוּ עֲלֵיהֶם לֵאמֹר יְהֹוָה הַטּוֹב יְכַפֵּר בְּעַד' (דברי הימים ב' ל' י"ח).

[10] מן הראוי לציין, כי במקבילה (ירושלמי, נדרים פ"ו דף לט ע"ד – דף מ ע"א\הי"ג) מגיע הדרשן למסקנה הפוכה על סמך אותו  הפסוק. יש לאמר בזהירות מירבית שהקטע בסנהדרין בסוגין ובמקבילה בירושלמי פסחים נראה אמין יותר, שכן הוא מציג שתי אפשרויות הבנה מאותו פסוק, ואין בו ניסיון להגיע להלכה פסוקה על פי מדרש הפסוק.