header2

כלי

חפץ או מכשיר שנועדו לשימוש מסויים, ובהשאלה לאברי גוף הממלאים תפקיד מסויים[1] וגם בהשאלה לבני אדם בכלל[2]. במקורות נמצא כי נאמר 'כלי' גם בהשאלה על אשה בהקשר ליחסי אישות[3].

 


[1] אבן שושן, ערך 'כלי', עמ' 590.

[2] לדוגמא, כלי קודש ככינוי לחכם.

[3] ירושלמי, שבת פ"י יב ט"ג/ ה"ה, עמ' 423; ירושלמי, סנהדרין פ"ב כ טור א-ב/ה"ג, עמ' 1276; בבלי, בבא מציעא פד ע"ב; אבות דרבי נתן (שכטר) נוסחא ב', פ"ב ד"ה ומנין שעשה, עמ' 10.