header2

מאבקים על השתתפות בעיבור – אגדה ב

פ"א ה"ב דף יח ע"ג עמ' 1267

מקור תרגום
1 ר' לעזר כד סלק הכא אמ'. רבי לעזר כאשר עלה לכאן (לארץ ישראל) אמר.
2 הא גביי חדא. זה לגביי אחד.
3 כד מנוניה אמ'. כאשר מינוהו אמר.
4 הא גביי תרי. זה לגביי שניים.
5 כד עאל לעיבורא אמ'. כאשר עלה לעיבור (השנה) אמר.
6 הא גביי תלת. זה לגביי שלוש.


 

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, ראש השנה פ"ב  דף נח ע"ב/ה"ה, עמ' 671

בבלי, כתובות קיב ע"א

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מעשה חכמים

עיון קצר באגדה

אגדה זו ממשיכה את קודמתה. רבי אלעזר טען כי העונשים המוזכרים במדרש[1] אינם חלים עליו,  והוא מוֹנֶה בסדר הפוך את זכיותיו: הוא זכה לעלות לארץ ישראל, קיבל מינוי, דהיינו הסמכה, וזומן לבית דין לעיבור.


[1] ראו לעיל המדרש על הפסוק 'וְהָיְתָה יָדִי אֶל הַנְּבִיאִים הַחֹזִים שָׁוְא וְהַקֹּסְמִים כָּזָב בְּסוֹד עַמִּי לֹא יִהְיוּ וּבִכְתָב בֵּית יִשְׂרָאֵל לֹא יִכָּתֵבוּ וְאֶל אַדְמַת יִשְׂרָאֵל לֹא יָבֹאוּ' (יחזקאל י"ג ט').