header2

נוהל ונוהג בעיבור השנה ובקידוש החודש – אגדה ג

פ"א ה"בדף יח ע"ג עמ' 1266

מקור תרגום
1 ר' כהנא אימני קומי רבי יעקב בר אחא. רבי כהנא התמנה לפני רבי יעקב בר אחא
2 ועל ר' יעקב בר אחא קמיה מנייה לעיבורא. ונכנס רבי יעקב בר אחא לפניו במינוי[1] לעיבור (השנה).
3 אמ'. אכן מרה דשמעתא לא מקיים לה. אמר. אכן האדון את שמועתו (את שאמר) אינו מקיים אותה.

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, ראש השנה פ"ב דף נח ע"א – ע"ב/ה"ה, עמ' 671

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מעשה חכמים

עיון קצר באגדה

מסופר כי על אף שרבי כהנא התמנה[2] לפני רבי יעקב בר אחא, הוכלל האחרון במניין הדיינים בבית דין העוסק בעיבור לפניו.

רבי כהנא ביקר את ר' יעקב בר אחא על כך שלא נהג על פי השמועה שמסר, ובפועל הפר ביודעין את הכלל  שלמד  מרבי יוחנן[3]. דבריו נתפסים גם כביקורת על כך שכללים אשר נקבעו על ידי חכמים לא תמיד יושמו על ידם במציאות[4].[1] סוקולוף, ערך 'מני', עמ' 318.

[2] כנראה, במובן הוסמך.

[3] ראו אגדה קודמת: 'ר' יעקב בר אחא ר' יסא בשם ר' יוחנן'

[4] ייתכן כי רבי כהנא לא הבין את מימרת רבי יוחנן וסבר כי עניינה הוא בסדר הזימון, בעוד שלמעשה עסקה בנוהל סדר המדברים בבית הדין.