header2

נוהל ונוהג בעיבור השנה ובקידוש החודש – אגדה ב

פ"א ה"בדף יח ע"ג עמ' 1266

מקור

תרגום

1 ר' יעקב בר אחא ר' יסא בשם ר' יוחנן.

רבי יעקב בר אחא רבי יסא בשם רבי יוחנן.

2 לעיבור הולכין אחר המינוי.

לעיבור הולכין אחר המינוי.

3 לבית הוועד הולכין אחר הרגל.

לבית הוועד הולכין אחר הרגיל.

4 והוא שיש כל אחד מדבר במקומו וחותם.

והוא שיש כל אחד מדבר במקומו וחותם.

5 כגון ר' חנינה פתח. ר' יוחנן וריש-לקיש חותמין.

כגון רבי חנינהפתח. רבי יוחנן וריש-לקיש חותמין.

6 ר' בא בר זבדא פתח. ר' יסא ור' אמי חתמין.

רבי בא בר זבדא פתח. רבי יסא ורבי אמיחותמין.

7 ר' חגי פתח. ר' יונה ור' יוסי חתמין.

רבי חגי פתח. רבי יונה ורבי יוסיחותמין.


עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, ראש השנה פ"ב דף נח ע"ב/ה"ה, עמ' 671

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרה

עיון קצר באגדה

אגדה זו עוסקת בנוהלי דיון: בחלקה הראשון – דיון שעניינו עיבור השנה, ובחלקה השני – דיון הילכתי בבית המדרש.

חלק א' (שורות 1 – 2) 

רבי יעקב בר אחא מוסר בשם רבי יוחנן שלעיבור השנה הולכין אחרי המינוי, כלומר, לפי הוותק בקבלת המינוי[1]. מתוך המימרה אין זה ברור אם מדובר בזימון לדיון או בסדר רשות הדיבור בעת הדיון. ניתן להניח כי מדובר בסדר ההשתתפות בדיון, כיון שהאגדה הקודמת והמשכה של אגדה זו עוסקים בכך.

חלק ב' (שורות 3 – 7)

אגב הבאת הנוהל בעת עיבור השנה מובא סדר הדיבור של המשתתפים בלימוד בבית הוועד. הנוהג הוא 'הולכין אחר הרגל', דהיינו, אחרי בעל הדרגה הבכירה בידיעת התורה. יש להניח כי החכם בעל המעמד הבכיר היה ה'רגיל' השכיח בבית הוועד, ואפשר שאף עמד בראשו. בבית הוועד היה לכל חכם מקום קבוע (שורה 4)אשר נקבע, כנראה, לפי גדולתו בתורה. ה'רגיל', בעל הוותק, פתח את הדיון והציג ראשון את עמדתו[2].  

בהמשך (שורות 5 – 6) מובאות דוגמאות שאמורות להמחיש את דרך ההתנהלות בבית הוועד.

פתיחת הדיון ניתנה ל'רגיל' מתוך כבוד אליו, ואכן החכם הראשון המוזכר בכל דוגמא 'מבוגר' יותר מאלו הנזכרים אחריו[3]. לאור הנמסר שהרגיל פתח, ההנחה היא כי  הצעירים חתמו, אולם הזוגות הנזכרים אשר חתמו את הדיון היו ראשי ישיבות[4] ומנהיגים בתקופתם, לכן מתעוררת שאלה מי  חתם את הדיון, צעירים או בעלי התפקידים. 

אפשרות אחת היא ראשי ישיבות סיימו, כלומר, חתמו את הדיון, ובכך ניתן תוקף רב לדבריהם;  ואפשרות אחרת היא שהדוגמאות הובאו מהזמן בו הזוגות הנזכרים היו צעירים, עדיין לא נשאו

בתפקידי הנהגה ורק חתמו באופן טכני את הדיון[5].


[1] לוין, מעמד החכמים, עמ' 45.

[2] ראו פני משה וקרבן העדה על אתר.

[3] א. רבי חנינא הוא בן הדור הראשון, ואילו רבי יוחנן וריש לקיש בני הדור השני; רבי בא בר זבדא הוא בן הדור השני – שלישי, ואילו רבי אמי ורבי אסי בני הדור השלישי; רבי חגי הוא בן הדור הרביעי, הוא הדין ברבי יונה ורבי יוסי, אם כי אולי אפשר להניח שהם צעירים יותר.

    ב. יש לציין כי כל החכמים הנזכרים פעלו בארץ ישראל החל מהמחצית הראשונה של המאה השלישית ועד ראשיתה של המאה הרביעית, וכל אחד מהחכמים הנזכרים היה בעל מעמד בכיר בדורו.

[4] למעט ריש לקיש.

[5] ליברמן מעיר כי 'חתם'' משמעו 'סיים', וכי מדובר בעניין טכני בלבד (דברים רבה (ליברמן), עמ' 136, הערה לע' 41).