header2

כותי (כותים)

[1] –  זהו כינויים של השומרונים, הגויים שהושיב מלך אשור בערי שומרון אחרי הגלותו את עשרת השבטים. הם כונו בשם 'כותים' על שם העיר כותא, שרובם הובאו ממנה.

יש אומרים, שהכותים גרי אריות הם, שלא קיבלו עליהם את קיום המצוות אלא מפחד האריות שהיו טורפים בהם[2] ולמעשה נותרו עובדי עבודה זרה. ויש סוברים, שהכותים גרי אמת הם, שנתגיירו אחר כך בלב שלם, ודינם כישראל. רבם שמעון בן גמליאל אמר עליהם: 'כל מצוה שהחזיקו בה כותים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל'[3]. אלא שלא היו בקיאים בהרבה מצוות[4]. הם לא היו נאמנים על ישראל במיוחד לאחר שקבעו את הר גריזים כמקום מקדשם, במקום בית המקדש שבירושלים. בתקופה מאוחרת יותר, מצאו אצל הכותים דמות יונה בראש הר גריזים, שהיו עובדים אותה, ומאז גזרו עליהם חכמים ועשאום כגויים גמורים לכל דבריהם.

 


[1] על פי פרויקט השו"ת, ערך 'כותים'.

[2] ראו מלכים ב' י"ז כ"ה – כ"ו.

[3] תוספתא (ליברמן), פסחים פ"ב ה"ג.

[4] ראו בבלי, קידושין עו ע"א, חולין ד ע"א.