header2

מעמד המשתתפים בקידוש החודש ובעיבור השנה – אגדה א

פ"א ה"ב דף יח ע"ג עמ' 1265 – 1266

מקור תרגום
1   חבירים מהו ליכנס לקידוש החודש. חברים מהו להיכנס לקידוש החודש.
2   אמ' ר' הושעיה. אמר רבי הושעיה.

3   חבר הוינא ואעלי ר' שמואל בר רב יצחק לקידוש החודש

חבר הייתי והֶעֱלָה אותי רבי שמואל בר רב יצחק  לקידוש החודש.
4   ולי נא ידע אין סלקית ממיניינא אין לא. ואין אני יודע אם עליתי (נחשבתי) מהמניין אם לא.
5   פשיט'  דלא סליק. ודאי שלא עלה (נחשב).
6   למה. למה.
7   בגין דהוה חתנה. משום שהיה חתנו.

8   או משום שאין חבירין נכנסין לקידוש החודש.

או משום שאין חברים נכנסים לקידוש החודש.
9   אמ' ר' כהנא. אמר רבי כהנא.

10 חבר הוינא ואעלי ר' תנחום בר חייה לקידוש החודש

חבר הייתי והֶעֱלָה אותי  רבי תנחום בר חייה לקידוש החודש
11 וסלקית ממיניינא. ועליתי (נחשבתי) מהמניין.

12 הדא אמרה שחבירים נכנסין לקידוש החודש.

זו אמרה שחברים נכנסין לקידוש החודש.


 

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מעשה חכמים

עיון קצר באגדה

האגדה נפתחת בשאלה אם מותר לצרף 'חברים' כדיינים בבית דין המקדש את החודש, והתשובה ניתנת באמצעות הצגת שני מקרים בהם 'חברים' הועלו לבית דין בעת שעסק בקידוש החודש.

מקרה א' (שורות 2 – 8)

רבי הושעיה מעיד על עצמו, כי בהיותו חבר העלה אותו רבי שמואל בר רב יצחק לבית דין שעסק בקידוש החודש, אך לא היה לו ברור אם נכלל בין חברי בית הדין אם לאו. טענת בעל הסוגיה היא כי לא נכלל בשל שתי סיבות אפשריות: האחת, היותו חתן של  רבי שמואל בר רבי יצחק, והשנייה, היותו חבר.

מקרה ב' (שורות 9 – 12)

רבי כהנא מעיד על עצמו, כי בעת היותו חבר צורף על ידי רבי תנחום בר חייא לבית דין הדן בקידוש החודש ונמנה עם הדיינים המקדשים.

 

סיפור המקרה השני המובא בסוגיה נותן מענה לשאלה שהוצגה בפתיחה. מותר לכלול 'חברים' במניין הדיינים המקדשים את החודש