header2

הלימוד המדרשי על מספר המשתתפים בעיבור השנה – אגדה א

פ"א ה"ב דף יח ע"ב עמ' 1265
מקור תרגום
1 בר קפרא שמע כולהון מהדא. בר קפרא שמע את כולם מזאת.
2 "יברכך י'י וישמרך". "יברכך י'י וישמרך".
3 מיכן שמתחילין בשלשה. מכאן שמתחילין בשלשה.
4 "יאר י'י פניו אליך ויחנך". "יאר י'י פניו אליך ויחנך".
5 מיכן שנושאין ונותנין בחמשה. מכאן שנושאין ונותנין בחמישה.
6 "ישא י'י פניו אליך וישם לך שלום". "ישא י'י פניו אליך וישם לך שלום".
7 מיכן שגומרין בשבעה. מכאן שגומרין בשבעה.

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

רבנו חננאל, בבלי, סנהדרין י ע"ב

סוגה

מדרש

עיון קצר באגדה

במשנה[1] מובאת קביעה משמו של רבן שמעון בן גמליאל לפיה תהליך עיבור השנה מתקיים בשלושה שלבים: 'בשלשה מתחילין, ובחמשה נושאין ונותנין, וגומרין בשבעה'[2]. משמו של בר קפרא מוצע נימוק הקושר בין עיבור השנה לבין ברכת הכוהנים, ולפיו, מספר המשתתפים בכל שלב בתהליך העיבור נלמד ממספר המילים בכל אחד מחלקי הברכה.


[1] משנה, סנהדרין פ"א מ"ב.

[2]  בתוספתא מובאת עמדה זו משמם של חכמים, וכן מובהר בה התהליך של הוספת הדיינים:'...כיצד אחד אומ' לישב ושנים אומ' שלא לישב בטל היחיד במיעוטו, שנים אומ' לישב ואחד אומ' שלא לישב, מוסיפין שנים ונושאין ונותנין בחמישה, שנים אומ' צריכה לעבר, ושלשה אומ' אינה צריכה לעבר, בטלו שנים במיעוטן. שלשה אומ' צריכה ושנים אומ' אינה צריכה מוסיפין שנים וגומרין בשבעה שאין מינין פחות משבעה...' (תוספתא, סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"ב ה"א עמ' 416). הרצוי הוא שבית הדין בהרכב של שלושה יגיע להסכמה אם לעבר את השנה או לא, ומכאן שדעתו של רשב"ג מתייחסת למצב בו אין הסכמה של כל ההרכב לעבר את השנה.