header2

אחריות למשפט צדק  - אגדה א

פ"א ה"א דף יח ע"ב עמ' 1264 – 1265

מקור תרגום
1 ר' יהודה בן לקיש אמ'. רבי יהודה בן לקיש אמר.
2 שנים שבאו אל הדין אחד רך ואחד חזק. שנים שבאו אל הדין אחד רך ואחד חזק.
3 עד שלא שמע דבריהן רשאי לומ' להן. עד שלא שמע דבריהן רשאי לומ' להן.
4 איני נזקק לכם. איני נזקק לכם.
5 שמא יתחייב החזק ויהא חזק אויבו. שמא יתחייב החזק ויהא חזק אויבו.
6 מששמע דבריהן אין רשאי לומ' להן. מששמע דבריהן אין רשאי לומר להן.
7 איני נזקק לכם. איני נזקק לכם.
8 שנ' "לא תגורו מפני איש". שנאמר "לא תגורו מפני איש". 

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

תוספתא, סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"א ה"ז, עמ' 416

בבלי, סנהדרין ו ע"ב

מדרש תנאים לדברים (הופמן), א' י"ז, עמ' 10

מקצת עדי נוסח עקיפים

רי"ף, סנהדרין א ע"ב

רמב"ם, הלכות סנהדרין פכ"ב ה"א

סוגה

מימרה  ומדרש.

עיון קצר באגדה

דברי רבי יהודה בן לקיש עוסקים בתנאי המאפשר לדיין לפרוש מהדין במקרה שבין בעלי הדין נמצא אחד 'חזק' אשר עלול להוות עליו איום.

העיתוי המובא בסוגיה הוא טרם  שמיעת הצדדים; אומנם בשלב זה עדיין אין הדיין נושא בתפקידו, עם זאת צורם ההיתר לפרוש מן הדין. ייתכן כי יש באמירתו של רבי יהודה בן לקיש כניעה לצורכי הדור.

במקבילה בתוספתא, מובא תנאי נוסף בו רשאי הדיין לפרוש, והוא אם עדיין לא גיבש דיעה לאחר שמיעת שני הצדדים. ייתכן כי בסוגיין הושמט תנאי אחד על מנת להתאים את מבנה הברייתא למבנה  אמירתו של רבי שמעון בן מנסיא, ואולי גם כדי ליצור הֶקְשֵר לנושא הביצוע.