header2

כ"ד מתנות

עשרים וארבע מתנות הניתנות לכהנים; עשר ניתנות במקדש ונאכלות בו, ארבע בירושלים, ועשר נוספות בגבולין, כלומר מחוץ לירושלים[1].  

 


[1] א. ראו מקבילות המצויינות בתוספתא (ליברמן) חלה פ"ב ה"ז- ה"ט, עמ' 281 – 282. להלן ההלכות:

הלכה ז

עשרים וארבעה מתנות כהונה לאהרן ולבניו בכלל ופרט בברית מלח אילו הן עשר במקדש ארבע בירושלם ועשר בגבולין עשר במקדש חטאת ואשם וזבחי שלמי צבור וחטאת העוף ואשם תלוי ולוג שמן של מצורע שתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות והעומר

הלכה ח

ארבע בירושלם הבכורה והבכורים והמורם מתודה ואיל נזיר ועורות קדשים

הלכה ט

עשר בגבולין תרומה ותרומת מעשר וחלה ראשית הגז והזרוע והלחיים והקבה ופדיון הבן ופדיון פטר חמור והחרמים ושדה אחוזה וגזל הגר