header2

ביצוע, פשרה – אגדה ט

פ"א ה"א דף יח ע"ב עמ' 1264

מקור תרגום
1 אמ' ר' מתנייה. אמר רבי מתנייה.
2 אף הפ!רש!ה צריכה הכרע הדעת. אף הפשרה צריכה הכרע הדעת. 


עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרה

עיון קצר באגדה

במימרה מביע רבי מתנייה את דעתו שלא רק בדין אלא גם בפשרה[1] יש הכרע דעת.


[1] יש להניח כי חל שיכול אותיות בכה"י שלפנינו וכוונת הדובר הינה לפשרה. ראו את דרך הופעת המילה בדפוס ונציה, את המצוי אצל המאירי ואת הבנתם של מפרשים על הדף.