header2

ביצוע, פשרה – אגדה ז

פ"א ה"א דף יח ע"ב עמ' 1264

מקור תרגום
1 ר' זכריה בעי קומי ר' אמי. רבי זכריה שאל את (לפני) רבי אמי
2 עבדין עובדא כההן תנייא. (האם) עושין מעשה כאותה[1] הברייתא


עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרה (שאלה)

עיון קצר באגדה

השאלה נשאלת לאחר הבאת עמדות מנוגדות בדבר הביצוע, האחת שוללת אותו בחריפות ורואה בו חטא, והשנייה מצדדת בו ורואה בביצוע מצווה. רבי זכריה שואל את רבי אמי, לפי איזו עמדה יש לנהוג הלכה למעשה.

תשובתו של רב אמי אינה מובאת, יש אפשרות לראות את 'תני  רבי שמעון בן מנסיא...' כתשובתו של רבי אמי, בה הוא מפנה את רבי זכריה לשתי הגישות, הן לדין והן לפשרה[2].


[1] סוקולוף, ערך 'אהן', עמ' 37.

[2]  ראו פני משה, קרבן העדה ומראה הפנים על אתר.