header2

ביצוע, פשרה – אגדה ה

פ"א ה"א דף יח ע"ב עמ' 1264

מקור תרגום
1 דן את הדין דן את הדין
2 זיכה לזכיי זיכה לזכאי
3 חייב לחייב. חייב לחייב.
4 מעלה עליו הכת' מעלה עליו הכתוב
5 כילו עשה צדקה עם הזכיי כאילו עשה צדקה עם הזכאי
6 וכילו עשה צדקה עם החייב. וכאילו עשה צדקה עם החייב.
7 צדקה עם הזכיי. שהחזיר לו ממונו. צדקה עם הזכאי. שהחזיר לו ממונו.
8 ועם החייב. שהוציא גזילו מתחת ידו. ועם החייב. שהוציא גזילו מתחת ידו.

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

תוספתא, סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"א ה"ה, עמ' 415

ירושלמי, סנהדרין פ"ב דף כ ע"א/ה"ג (עמ' 1275-6)

בבלי, סנהדרין ו ע"ב

דברים רבה (וילנא), פרשה ה' ג'

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרה

עיון קצר באגדה

פתיחת המימרה 'דן את הדין' מבטאת את התנגדותו של בעל המימרה לדרך הביצוע[1].

המימרה האנונימית[2] אינה נשענת על כתוב מהמקרא, לכן קשה להסביר את הביטוי "מעלה עליו הכתוב". לעומת זאת במקבילה בתוספתא, מובאת מימרה זו כחלק מדרישת סמיכות הביטויים 'משפט וצדקה' בכתוב: 'וַיְהִי דָוִד עֹשֶׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה לְכָל עַמּוֹ'[3].

בעל המימרה טוען כי הדיינים הפוסקים על פי החוק אינם עושים רק משפט אלא גם צדקה עם שני בעלי הדין, הן עם הזכאי הן עם החייב[4].[1] ראו פני משה על אתר.

[2] במקבילה בתוספתא מובאת המימרה בשמו של רבי.

[3] שמואל ב' ח' ט"ו.

[4] ראו קרבן העדה על אתר.