header2

הלכה א – ביצוע, פשרה

אגדה ג – דף יח ע"ב עמ' 1264

מקור תרגום
1 ר' מאיר או'. רבי מאיר אומר.
2 מה ת'ל" בוצע ברך נאץ י'י". מה תלמוד לומר "בוצע ברך נאץ י'י".
3 אילו אחי יוסף. אילו אחי יוסף.
4 שנ' "מה בצע כי נהרג את אחינו" וגו'. שנאמר "מה בצע כי נהרג את אחינו" וגו'.


עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

תוספתא, סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"א ה"ג, עמ' 415

בבלי, סנהדרין ו ע"ב

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מדרש פסוק

עיון קצר באגדה

רבי מאיר דורש את הפסוק[1] 'וּבֹצֵעַ בֵּרֵךְ נִאֵץ יהֹוָה' ומקשר אותו לאחֵי יוסף. הדרשה מתבססת על המצלול הדומה של הפועל בֹּצֵעַ ושל המילה בֶּצַע הנזכרת בדברי יהודה לאחיו[2].

ניתן להציע מספר סיבות אפשריות לשילוב עמדתו של רבי מאיר בקובץ: 

א.      לשַמֵּר קובץ קדום במלואו, כדי להבטיח לימודו ושינונו[3]

ב.      להציע טעם נוסף לשלילת גישת הביצוע – הוא עשוי לגרום עוול[4].

ג.       לשלול את הביצוע, אם הוא נעשה למטרת רווח אישי של הבוצע[5].


[1] תהילים י' ג'.

[2] 'וַיֹּאמֶר יְהוּדָה אֶל אֶחָיו מַה בֶּצַע כִּי נַהֲרֹג אֶת אָחִינוּ וְכִסִּינוּ אֶת דָּמוֹ' (בראשית ל"ז כ"ו).

[3] נוסח מדרש הפסוק המיוחס לרבי מאיר מצוי גם במקבילה בבבלי, ואילו בתוספתא הדרשן אנונימי. 

[4] הצעת יהודה היא למעשה ביצוע, חיתוך ההבדלים בין הריגת יוסף לבין חזרתו הביתה, וכאמור גרמה הצעתו לעוול. (ב' כהן, ההלכה היהודית והחוק הרומי, עמ' 671).

[5] כמשתמע מדברי יהודה לאחיו; יהודה אמנם מונע את הריגתו של יוסף, אך במקום להציג  נימוק מוסרי-אתי הוא מדגיש את חוסר הכדאיות הכלכלית שברצח לעומת ההנאה הצפויה ממכירתו לישמעאלים.