header2

חותמו של הקב"ה – אגדה ב

פ"א ה"א דף יח ע"א עמ' 1263 – 1264

מקור תרגום
1 מהו אמת. מהו אמת.
2 אמ' ר' בון. אמר רבי בון.
3 שהוא אלהים חיים ומלך עולם.  שהוא אלהים חיים ומלך עולם. 

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, ברכות פ"א דף ג ע"ג/ה"ה, עמ' 9

שמות רבה (שנאן), ד' ג' ד"ה דבר, עמ' 148

ויקרא רבה (מרגליות), ו' ד"ה [ו] אמ' ר', עמ' קמה

ויקרא רבה (מרגליות), כ"ו ד"ה [א] אמור אל, עמ' תקפח

שיר השירים רבה (וילנא), א' ד"ה א [ט] לסוסתי

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים), פיסקא ד - פרה אדומה ד"ה [ב] ר' תנחום, עמ' 55

פסיקתא רבתי (איש שלום), פיסקא יד – פרה ד"ה ויקחו אליך פרה

תנחומא (בובר), חקת סימן ה, עמ' 104 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

דרשת מילים

עיון קצר באגדה

תשובת רבי בון לשאלה 'מהי אמת' ניתנת באמצעות פסוק 'וַיהֹוָה אֱלֹהִים אֱמֶת הוּא אֱלֹהִים חַיִּים וּמֶלֶךְ עוֹלָם'[1].

יש אפשרות כי השאלה נשאלה בהמשך לדברי רבי ביבי בשם רבי ראובן בפיסקה הקודמת, ואז פירושה הוא, מדוע חותמו של האל הוא אמת. התשובה לשאלה זו היא כי האל ומלכותו נצחיים; אמת יש רק אחת - האמת המוחלטת, האמת הנצחית, לכן חותמו של האל הוא אמת.

אפשרות אחרת היא כי השאלה נשאלה ללא קשר לפיסקה הקודמת, ובעל הסוגיה הוא שהצמידה לדברי רבי ביבי ויצר תלות ביניהן. במקרה זה השאלה מבטאת רצון להבין מהי אמת, והיא הופכת לשאלה פילוסופית על מהות האמת. התשובה לשאלה זו היא כי האמת היא האלהים, האל החי והמושל בעולם לנצח.

המשיב ענה בדרשה פשוטה; זו דרשה – כי היא מפרשת את המילה אמת למרות שאינה מופיעה בכתוב, והיא פשוטה – כיוון שזו כוונת הנביא בדבריו, האלילים הם שקר, והאל הוא אמת.


[1] ירמיהו י' י'.