header2

 

חותמו של הקב"ה – אגדה א

פ"א ה"א דף יח ע"א עמ' 1263

מקור תרגום
1 מהו חותמו שלהקב'ה. מהו חותמו של הקב'ה.
2 ר' ביבי בשם ר' ראובן. רבי ביבי בשם רבי ראובן.
3 אמת. אמת.

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

בבלי, שבת נה ע"א

בבלי, סנהדרין סד ע"א

בבלי, יומא סט ע"ב

בראשית רבה (אלבק), פ"א, א', עמ' 971

שמות רבה (שנאן), ד' ג', עמ' 148

שיר השירים רבה (וילנא), א' ד"ה א [ט] לסוסתי

דברים רבה (וילנא), א' ד"ה י ה' אלוהי

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרה

עיון קצר באגדה

בשאלה על מהותו של חוֹתָם האלוהים התשובה היא 'אמת'. אומנם באגדה מוזכר שם העצם 'חותם', אך כיוון שלשורש 'חתם' שתי משמעויות:  האחת – גמור, סגור, והשנייה – סימן, הרי שעשויות להיות לכתוב שתי משמעויות:

א.      גמר התהליך וסגירתו הם מעשה האל הקובע שהכל אמת.

ב.      הסימן המוטבע על חותם האלוהים היא המילה 'אמת'.