header2

 

דיין יחיד – אגדה ה

פ"א ה"א דף יח ע"א עמ' 1263

מקור תרגום
1 אמ' ר' לעזר. אמר רבי לעזר.

2 כל מקום שנ' "י'י אלהי(י)[ם1]" הוא ובית  דינו.

כל מקום שנאמר "י'י אלהים" הוא ובית דינו.
3 ובניין אב שבכולם "וי'י דבר עליו רעה". ובניין אב שבכולם "וי'י דבר עליו רעה".


עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, ברכות פ"ט דף יד ע"ב\ה"ה, עמ' 74

בראשית רבה (אלבק), נ"א י"ט (כד), מ' 533 

שמות רבה (שנאן), ד' ג', עמ' 48

ויקרא רבה (מרגליות), כ"ד ב', עמ' תקנב

שיר השירים רבה, א' ט' ד"ה לסוסתי

פסיקתא רבתי (איש שלום), פיסקא מב - וה' פקד את שרה ד"ה דבר אחר וה'

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מדרש פסוק

עיון קצר באגדה

במדרש משמו של רבי אלעזר בן פדת מצביע כפל התואר 'ה' אלהים' על כך שהאל אינו יושב לבדו בדין. לביסוס טענה זו מובא חלק הפסוק[1] 'וַיהֹוָה דִּבֶּר עָלֶיךָ רָעָה', אלא שהוא מובא בשיבוש, נאמר 'עליו' במקום 'עָלֶיךָ'.

יש לציין כי בנוסחים המצויים במקבילות, לא מופיע חלק זה, והעיקרון המובא משמו של רבי אלעזר נלמד מהאופן בו נדרשת ו"ו החיבור הנסמכת לכינוי של האל בכתוב במלכים. מכאן, אפשר שהמשפט הפותח 'ובנין אב שבכולם' הוא תוספת עורך המשלב בין שתי אמירות המיוחסות לרבי אלעזר, כאשר הראשונה נלמדת על בסיס האופן בו דרש את הכתוב במלכים[2].


[1] מלכים ב' כ"ב כ"ג.

[2] על פי הקשרו של הכתוב במלכים א' כ"ב יט – כג, מתואר האל כמי שפועל בעולמו כשהוא מסתייע בצבא השמים שלצידו המביע עמדות "זֶה בְּכֹה וְזֶה אֹמֵר בְּכֹה". הדברים מוסבים על אחאב.