header2

דיין יחיד – אגדה ג

פ"א ה"א דף יח ע"א עמ' 1263

מקור תרגום

1 אמ' ר' יהודה בן פזי. אף הקב'ה אין דן  יחידי.

אמר רבי יהודה בן פזי. אף הקב'ה אין דן יחידי.

2 שנ' "וכל צבא השמ' עומד עליו מימינו  ומשמאלו".

שנאמר "וכל צבא השמים עומד עליו מימינו  ומשמאלו".

3 אילו מטין לכף זכות ואילו מטין לכף חובה. אילו מטין לכף זכות ואילו מטין לכף חובה.
4 אע'פ שאין דן יחידי חותם יחידי. אף על פי שאין דן יחידי חותם יחידי.
5 שנ' "אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת". שנאמר "אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת".

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

שיר השירים רבה, א' א' [ט]

שמות רבה (שנאן), פ"ד ג', עמ' 147

תנחומא (בובר), וירא סימן כ"א 

תנחומא (בובר), שמות סימן י"ד 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מדרש פסוק


עיון קצר באגדה

משמו של ר' יהודה בן פזי מובאים שני מדרשי פסוקים הנדרשים שלא כפשוטם על מנת לבסס את עמדתו השוללת הליך משפטי בפני דיין יחיד.

חלקו הראשון של המדרש 'וצבא השמים עומד מעליו' (שורה 2) מבסס את הקביעה שאל לו לדיין לדון דין תורה לבדו, וחלקו השני (שורה 3) נועד להצביע על דרך התנהלות רצויה של השותפים לדיון המשפטי. לא ניתן לעמוד על טיבה של ההירארכיה בין 'צבא השמים' לאל, האם הוא גורם מייעץ או גורם השותף לאל בשיפוט[1]

המדרש השני[2] מרמז על מעמדו הבכיר של האל בקביעת פסק הדין, שכן על אף השותפות עם צבא השמיים בהליך המשפטי נותרת בידי האל זכות החתימה הבלעדית.

ניתן להבין את המדרש השני  'אף על פי שאין דן יחידי חותם יחידי' באופנים הבאים:

א.      הקב"ה מאשר בחתימתו את פסק הדין שהתקבל על-ידי השותפים לו בהליך המשפטי.

ב.      הקב"ה מכריע לבדו לאחר ששמע טענות ועמדות שונות שעלו במהלך הדיון המשפטי.

ג.       האל הוא החותם את גזר הדין, דהיינו, מביאו לידי גמר.


[1] שאלת תפקידו של 'צבא השמים' נוגעת בשאלת בלעדיותו של האל בהנהגת העולם.

[2] על הפסוק 'אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת' (דניאל י' כ"א).