header2

דיין יחיד – אגדה ב

פ"א ה"א דף יח ע"א עמ' 1263

מקור תרגום
1 דתנינן. כשם שלמדנו במשנה.
2 "אל תהי דן יחידי. "אל תהי דן יחידי.
3 שאין דן יחיד אלא אחד''. שאין דן יחיד אלא אחד''. 

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

משנה, אבות פ"ד מ"ח

אבות דרבי נתן (שכטר) נוסח ב', פרק ל"ד עמ' 76

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרה

עיון קצר באגדה

אפשר כי בעל הסוגיה הביא את משנתו ההגותית של  ר' ישמעאל בן ר' יוסי 'אל תהי דן יחידי' כסיוע לדעתו של רבי אבהו לעיל, הטוען כי הדן יחידי הריהו בבחינת 'מגיס דעתו', שכן היכולת לשפוט יחידי נתונה רק בידי האל.