header2

 

דין תורה ושיקול דעת – אגדה ב

פ"א ה"א דף יח ע"א עמ' 1263

מקור תרגום
1 ותייא כר' יוסי בר חלפתא. ובא (מסכים) כרבי יוסי בר חלפתא.
2 ר' יוסי בר חלפתא אתון תרין בר נש מידון קומוי. רבי יוסי בר חלפתא באו לפניו שני אנשים[1] (כדי) שידון אותם.
3 אמ' ליה. על מנת שתדיננו דין תורה. אמר לו[2]. על מנת שתדיננו דין תורה.
4 אמ' לון. אני איני יודע דין תורה אמר להם. אני איני יודע דין תורה.
5 אלא היודע מחשבות יפרע מאותן האנשים. אלא היודע מחשבות יפרע מאותן האנשים.
6 מקבלין עליכון מה דנא אמר לכון. מקבלים (אתם) עליכם מה שאני[3] אומר לכם.


עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

סיפור מעשה

עיון קצר באגדה

סיפור המעשה מביא את גישתו השיפוטית של רבי יוסי בר חלפתא באמצעות תשובתו לשני בעלי דין המבקשים ממנו לדון אותם לפי דין תורה[4].

בחלקה הראשון של תשובתו ישנו מוטיב חוזר – השורש יד"ע; הוא מבטא באופן עקיף את עמדתו של רבי יוסי בר חלפתא; את עצמו הוא מאפיין על דרך השלילה – 'איני יודע', ואילו את האלוהים – 'היודע מחשבות', הוא יודע כל, ואף ייפרע מהאשם.

חלקה השני של התשובה פותח ב'מקבלין עליכון', ביטוי שמתקשר אסוציאטיבית לפשרה, שכן בהליך זה חייב הדיין להיות מקובל על שני הצדדים. מכאן שייתכן כי דרך השיפוט אותה עמד רבי יוסי בר חלפתא לנקוט היתה הפשרה. הוא המשיך ואמר 'היודע מחשבות יפרע מאותם האנשים', ובכך הזהיר את הבאים להידון לפניו לבל יעוותו את הראיות. האזהרה הכרחית משום שבהליך שיפוטי בו פוסק הדיין לפי הראיות המובאות לפניו, קיים חשש לעיוותן על ידי אחד הצדדים, לכן הם מוזהרים.

הסיפור קטוע, אין בו סיום מתבקש של תגובת המבקשים. ייתכן כי את עורך הסוגייה עניינה תפיסת עולמו של החכם בנושא השיפוט ולא עצם המעשה.

תשובתו של רבי יוסי בר חלפתא 'איני יודע לדון דין תורה' תמוהה, שהרי אין זה סביר שראש הישיבה בציפורי אינו יודע דין תורה. ייתכן שניתן להסביר את תשובתו על רקע המציאות בזמנו:

         א.         איני יודע במובן איני יכול; בפני הקהילה היהודית נפתחו אלטרנטיבות שיפוטיות נוספות[5]. יש אפשרות שרבי יוסי בר חלפתא, כמנהיג הקהילה בציפורי, אינו יכול להתעלם ממציאות זו ולהמשיך ולדון על פי דין תורה בלבד מחשש שמא מעמדו ייפגע[6].

         ב.         איני יודע במובן איני רוצה; ייתכן שסירובו של  ר' יוסי בר חלפתא לדון דין תורה נובע מתפיסותיו הרעיוניות התומכות בשפיטה על פי שיקול דעת[7].

          ג.          איני יודע במובן של איני יכול ואיני רוצה; כלומר, שילובן של העמדות  הרעיוניות והמציאות בזמנו.

עורך הסוגייה קישר באמצעות המונח 'ותייא' את הגישה השיפוטית 'פשרה' לדרשת ר' שמעון בן יוחאי באגדה הקודמת. נראה כי קישור זה מצביע על כך שלתפיסתו 'אלה המשפטים' משמעם תפיסה רחבה של הלכות חכמים בדבר אפשרויות המשפט.


[1] במקור נכתב 'בר נש', דהיינו אדם ביחיד. בירושלמי שכיח מעבר מיחיד לרבים ולהפך. (ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה ח', עמ' 896).

[2] ראו הערה קודמת.

[3] במקור נכתב 'דנא'. האות א' בשם הגוף 'אנא' נשמטה עם הוספת אות הקישור ד', תופעה אופיינית לאימות קריאה.

[4] ייתכן ובבקשתם יש הד לחוק הרומי; הבאים להידון יכולים לבחור את השופט ולבקש ממנו לפי איזה חוק יפעל. 

(ב' כהן, ההלכה היהודית והחוק הרומי, עמ' 668).

[5] ז' ספראי, ערכאות של גויים, עמ' 138 – 145; ג'קסון, על הבעיה של ההשפעה הרומית, עמ' 159 – 160, 167 – 168.

[6] ז' ספראי, גבוהמעל גבוה, עמ' 219-234; ג' אלון, תולדות היהודים א', עמ'  130 – 138, ב', עמ' 109 – 143; גודמן, מדינה וחברה בגליל הרומי, עמ' 155 – 171; ב' כהן מביא אירוע זה כפשרה (ההלכה היהודית והחוק הרומי, עמ' 673).

[7] א. דומה כי חוסר הרצון עשוי לנבוע גם ממצב האוכלוסייה בעיר ציפורי (ראו מ"מ בהערה קודמת); רבי יוסי בר חלפתא היה מנהיג מוערך מאוד אפילו יותר מרשב"ג  (צ' פ' חיות, הדיינים היהודיים, עמ' 433). אפשר כי הגיע לכך בשל  התחשבותו במערך הכוחות והשפעתם בעיר.

   ב. שפיטה לפי שיקול דעת היתה זכותו של בורר לפי הקביעה הרומית (ב' כהן, ההלכה היהודית והחוק הרומי, עמ' 667).