header2

תלמיד ותיק

המושג ותיק משמעו בעל מידות טובות[1]. מובן נוסף הוא חסיד ובעל אמונה[2]. אפשר כי תלמיד ותיק הוא תלמיד עוקר הרים, זה המגלה מעומק דעתו את החוקיות שבחוקים, את הרעיון ואת ההגיון הפנימי[3]


[1] ערוך השלם ג', ערך 'וָתִק' עמ' 259.

[2] מתבסס על ברכות ט ע"ב: 'ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה'.

[3] א"ש רוזנטל, מסורת הלכה וחידושי הלכות במשנת חכמים, תרביץ ס"ג ג', ז' הרוי, י' קפלן וי"מ תא שמע (עורכים), ירושלים תשנ"ד.