header2

סנהדרין (גדולה וקטנה)

סנהדרין (גדולה וקטנה)

הירארכית השיפוט היהודית הגדולה במספרה ובחשיבותה. סנהדרין גדולה מנתהשבעים ואחד דיינים ועסקה בעניינים הנוגעים לכלל העם ולמנהיגיו.[1] בית דין של עשרים ושלושה נקרא סנהדרין קטנה. בכל עיר המונה מאה ועשרים איש מצווה להושיב סנהדרי קטנה שיכולה הייתה לדון דיני נפשות.[2]. לפי הרמב"ם, העמידו בהר הבית בנוסף לסנהדרין הגדולה גם שני בתי דין של עשרים ושלושה, האחד על פתח העזרה והאחד על פתח הר הבית.[3]


[1] לתפקידיה של סנהדרין גדולה ראו משנה, סנהדרין פ"א מ"ה: 'אין דנין לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את כהן גדול אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ואין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד אין עושין סנהדריות לשבטים אלא על פי בית דין של שבעים ואחד אין עושין עיר הנדחת אלא על פי בית דין של שבעים ואחד...'.

[2] בבלי, סנהדרין יז ע"ב.

[3] משנה תורה, הלכות סנהדרין פ"א ה"ג.