header2

אנשי הכנסת הגדולה

אנשי הכנסת הגדולה

ראשי העם בימי הבית השני עד לתקופת הזוגות. עזרא הסופר היה מראשוני הכנסת הגדולה ושמעון הצדיק היה האחרון שבהם. תקופתם נמשכה כמאתיים שנה. מספרם אינו ידוע. יש אומרים 120,יש אומרים 85, יש אומרים שמספרם לא היה קבוע.