header2

כנסת הגדולה

כנסת הגדולה

מוסד שנמנו עליו נביאים וחכמים אשר קבעו סדרים ותקנות בענייני דת. על פי המסורת נוסדה כנסת הגדולה בימי עזרא ונחמיה. להרחבה ראו המושג אנשי כנסת הגדולה.