header2

חכם (חכים)

המילה חכם  מציינת אפשרויות שונות של מעמד האדם:

א.      תואר למלומד שלא הוסמך.

ב.      תואר למי שנסמך[1].

ג.       תואר למי שעמד בראש בית מדרש[2].

ד.      תואר לאדם היודע תורה או מדעים.

 


[1] בכר, ערכי המדרש, עמ' 154.

[2] בכר, ערכי המדרש, עמ' 155.