header2

זקן

ארבעה מובנים למושג:

א.      אדם מבוגר, בהשאלה זקן הוא אדם שקנה חכמה[1].

ב.      חבר הסנהדרין.

ג.       אדם נבחר במעמדו, רם מעלה, כגון זקני כהונה, זקני בית דין[2].

ד.      אב[3].

 


[1] ערוך השלם ג', ערך 'זקן', עמ' 315.

[2] ביכלר, כהנים ועבודתם, עמ' 76.

[3] לדעת ליברמן, כאשר בירושלמי דוֹבֵר אומר דבר מה בשם זקנו, אין הכרח שיהיה זה סבו, אפשר שהוא אביו (ליברמן, מחקרים בתורת א"י, עמ' 198).