header2

זכות

שלושה מובנים למושג:

א.      הצדקה בדין, טענה הנאמרת בתהליך הדין והיא לטובתו של הנאשם.

ב.      מעשה טוב שניתן עליו גמול (בבלי, ראש השנה יא ע"א). 

ג.       יתרון, מעלה טובה, חסד (בבלי, גיטין יב ע"ב).