header2

ותיק

ותיק

ותיק הוא אדם המצוי בתפקידו או במקומו זמן רב, ונראה כי זו משמעותו החלקית של המושג בתוספתא,[1] אלא שנוסף לו גם התואר "ראוי להוראה", היינו בעל ידע והבנה וראוי להורות הלכה. המשמעות השכיחה ביותר של המושג נקשרת למנהגם של ותיקים להקדים ולהתפלל את תפילת השחר,[2] וכפועל יוצא מכך הם זריזים ומקדימין למצוות.[3]

 


[1] "הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו או שהיה אחד מן התלמידים וותיקין יושב לפניהן וראוי להוראה כשמעון בן עזאי..."

(הוריות (מהד' צוקרמאנדל) פ"א ה"א עמ' 474).

[2] ירושלמי ברכות פ"א ה"ב דף ג ע"א עמ' , מסכתות קטנות מסכת סופרים פי"ח ה"ו; בבלי ברכות ט ע"ב, כה ע"ב.

[3]רש"י מסכת ברכות כו ע"א ד"ה לותיקין: "המקדימין למצות ומחזרים לעשות דבר בזמנו ומצותו...".