header2

ברכת הטוב והמיטיב

ברכת הטוב והמיטיב

ברכת הטוב והמיטיב הינה מהברכות שחכמים תקנו '...ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב...'.[1] משמע שעל האדם לברך על בשורות הטובות. בתקופת יבנה תיקנו חכמים לאמור ברכה זו כברכה הרביעית שבברכת המזון. סדר התהוותה אינו ודאי; יש סבורים כי נתקנה עם הבאת הרוגי ביתר לקבורה, ויש הסבורים כי ראשיתה הודאה לה' על כל הטוב אשר גמלנו, וכי נתקנה זמן רב לפני חורבן ביתר.

 


[1] משנה ברכות פ"ט מ"ב.