header2

הקש

[1] השוואה אל השווה, אנאלוגיה בתוכן מעניין לעניין[2]. המידה 'היקש' אינה מצויה בשבע המידות של הלל או בשלוש עשרה המידות של רבי ישמעאל.

 


[1] כיוון שהופיע הפועל 'הקיש', נמצא לנכון להוסיף את המושג 'הקש'.

[2]  בכר, ערכי המדרש, עמ' 197.