header2

אנגריא

אנגריא

תפיסת אדם או עיקול בהמות עבודה לשירות בכפייה בעבודות ציבוריות עבור המלך, השלטון או הרשויות.[1]

 


[1] ראו סוקולוף, ערך 'אנגרייה', עמ' 64; בבלי בבא מציעא עח ע"א; רש"י יומא לה ע"ב ד"ה אנגריא, סוטה י ע"א ד"ה אנגריא.