header2

מילתיה אמרה

מילתיה אמרה

המונח מופיע לרוב כששם האמורא מוזכר באמצעיתו 'מילתיה דר' פלוני אמרה'. המונח מציע מסקנות או הסברים ממקורות אמוראים[1] בין אם ממימרותיהם או ממעשיהם. המונח בא אחרי המקור שעליו מבוססת המסקנה ואחריו מובא הסבר או מעשה.

אם לפני המונח מופיעה המילה 'לית' הוא מתפרש כתמיהה או כשאלה.[2]

 


[1] לעיתים

[2] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 433 – 435.