header2

הקדוש ברוך הוא

אחד מכינוייו של האלהים; היות שנמנעים מלשאת לשווא את שם האל כינו אותו בשמות חלופיים. הכינוי 'הקדוש ברוך הוא' מבטא במיוחד את קדושתו.