header2

מה את שמע מינה

מה את שמע מינה

מונח הבא לפני הסקת מסקנה מסויימת ממקור ספרותי המובא כראיה לדעה מסוימת, שלכאורה, יסוד הראיה בו לא מובן.[1]

 


[1] מוסקוביץ, ערך 'מה את שמע מינה' עמ' 397.