header2

דלמא

דלמא

מונח המבטא לשון הצעה ואחריו יבוא סיפור מעשה שפועלות בו שתי דמויות או יותר. הסיפור מתקשר לאמור לפניו.[1]


[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 138 – 139.