header2

השלים

קרא מתוך ההפטרה[1].


[1]  ערוך השלם ח', עמ' 86: השלים את החסר; סוקולוף, ערך 'שלם' עמ' 555: השלים בקריאת ההפטרה. מצדדים בדיעה זו: ג' אלון, תולדות היהודים, עמ' 146 הערה 76; גפני, יהודי בבל, עמ' 113; אנציקלופדיה תלמודית י', ערך 'הפטרה' הערות 10 ,180. מצויינות שם שתי הערות:

א. השלמה זהו השם להפטרה במסורת ארץ ישראל.

ב. בזמן התלמוד לא היו הפטרות קבועות. המקבל את המפטיר יכול היה לבחור כהפטרה איזה קטע מהנביאים שרצה.