header2

רבי זעירא (זירא, זעורה)

ארבעה חכמים נקראים בשם זה:

א. תנא בן הדור השלישי[1] או השישי[2].

ב. אמורא בן הדור השלישי. עלה לארץ ישראל ופעל בטבריה.

ג. אמורא בן הדור הרביעי – חמישי. פעל בארץ ישראל ובבבל (במחוזא) לסירוגין.

ד. אמורא בבלי בן הדור השישי.


[1] היימאן מכנה אותו 'תנא דברייתא', ולדעתו, הוא בן דורו של התנא רבי ישמעאל (תולדות תנאים ואמוראים א', עמ' 403). בנוסף ראו אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, עמ' 570 ושמואל ספראי, בימי הבית ובימי המשנה א', עמ' 176.

[2] לפי אוצר הדמויות.