header2

הלקאה (מלקין)

העונש שמחייבת התורה על העובר על מצוות לא תעשה הוא ארבעים חסר אחת מלקות (דברים כ"ה ג'). אין העונש חל על העובר על מצוות לא תעשה שאין בו מעשה ולא על הניתק לעשה, כלומר שניתן לתקנו על ידי מצוות עשה.