header2

מר עוקבא

מר עוקבא[1]

שלושה חכמים נקראים בשם זה:

  1. אמורא בבלי בן הדור הראשון, היה כנראה ראש הגולה ופעל עם בית דינו בכפרי.[2]

  2. אמורא ארץ ישראלי בן הדור השני – שלישי.[3]

  3. ראש הגולה בדור שני שלישי.[4]

 


[1] ניתן להניח שהחכם באגדתנו הוא האמורא הארץ הישראלי.

[2] אלבק, מבוא לתלמודים, עמ' 176.

[3] שם, עמ' 189.

[4] שם, עמ' 204.